Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om informasjonsstøtteordningen

Utviklingsminister Nikolai Astrups svar på et spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) om informasjonsstøtteordningen som har gjennomgått endringer under Solberg-regjeringen - blant annet fra mange små til færre store tildelinger av bistandsmidler.

Skriftlig spørsmål nr. 340 (2018-2019).
Datert 12.11.2018

Fra representanten Marit Knutsdatter Strand (Sp) til utviklingsminister Nikolai Astrup:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren: Informasjonsstøtteordningen har gjennomgått endringer under Solberg-regjeringa. Nå er det en dreining fra mange små til færre store tildelinger av bistandsmidler. Hvordan mener statsråden informasjonsstøtten har bidratt til informasjonen om utviklingsspørsmål i Norge i ulik grad med ulik organisering, og hvilken finansiering ser statsråden for seg for informasjon om utviklingsspørsmål i framtida?

Utviklingsministerens svar:
Informasjonsstøtten har som formål å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om utviklingspolitiske temaer.

Forvaltningen ivaretas av Norad i henhold til gjeldende regelverk, med mål om å oppfylle det mandat for ordningen som Stortinget har vedtatt. Ordningen er søknadsbasert og prosjektavtaler inngås på grunnlag av søknader som vurderes etter kriterier om kvalitet, effektivitet og resultater.

I 2013 ble det tatt initiativ til en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. Gjennomgangen konkluderte blant annet med at midlene ble spredt på mange organisasjoner, og at en rekke av disse i for liten grad nådde ut til store deler av befolkningen, slik meningen med støtten er. Det ble også påpekt at færre avtaler ville kunne gi mindre byråkrati, bedre oversikt og enklere forvaltning. 

Norad har på bakgrunn av gjennomgangen, og etter føringer fra Stortinget og regjeringen, redusert antall avtaler. Samtidig er det blitt lagt vekt på å bevare bredde i prosjektporteføljen.

Antall avtaler er redusert fra 83 avtaler i 2011 til 39 i 2018. Dagens 39 avtaler beløper seg til 60 millioner kroner. Paraplyorganisasjoner som LNU og Fokus videreformidler støtte til sine medlemsorganisasjoner. Antallet organisasjoner som mottar støtte, er dermed noe større enn antallet som har direkte avtaler med Norad. Det er oppmuntret til mer samarbeid mellom organisasjonene for å skape bedre effekt og nå bredere ut over hele landet.

Det har vært et ønske om mer langsiktighet fra flere av de organisasjonene som mottar støtte. Dette ønsket er imøtekommet ved at det fra 2017 ble åpnet for tre-årige avtaler for avtaleperioden 2017-19. Det er et mål at organisasjonene bruker mindre tid til søknadsskriving og rapportering, og langsiktige avtaler bidrar til det. Norad har styrket den kommunikasjonsfaglige kompetansen i forvaltningen av informasjonsstøtten og jobber med forslag til å forenkle søknads- og rapporteringsprosessen.

I 2017 ble det gjennomført en evaluering som konkluderte med at informasjonsstøtten har en viktig funksjon i den utviklingspolitiske debatten og kunnskapsformidlingen. Norske frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i utviklingsarbeidet, også når det gjelder å spre informasjon og bidra til debatt. Derfor tas det sikte på å videreføre informasjonsstøtten i 2019 på samme nivå og grunnlag som i 2018.

Jeg er opptatt av at informasjonsstøtte skal tildeles på grunnlag av tydelige kriterier og objektive, faglige vurderinger. Målet må være at bistandsmidlene brukes effektivt og bidrar til å nå de målene som er satt. Det er mitt klare inntrykk at de endringer som er gjennomført for informasjonsstøtten de siste årene har bidratt til nettopp dette.

Til toppen