Svar på spørsmål om nordmenn i internasjonale organisasjoner

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om utenriksministeren vil ta initiativ til å sikre at nordmenn som har tidsbestemte kontrakter eller korttidskontrakter i internasjonale eller regionale organisasjoner som Norge støtter og/eller er medlem av sikres dagpenger/arbeidsledighetstrygd og sykepenger i Norge i tilfeller der jobbkontrakten for organisasjonen avsluttes.

Skriftlig spørsmål nr. 238 (2022- 2023).
Datert 27.10.2022

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta initiativ til å sikre at nordmenn som har tidsbestemte eller korttidskontrakter i internasjonale eller regionale organisasjoner som Norge støtter og/eller er medlem av sikres dagpenger/arbeidsledighetstrygd og sykepenger i Norge i tilfeller der jobbkontrakten for organisasjonen avsluttes?

Utenriksministerens svar:
Deltakelse i og samarbeid med internasjonale organisasjoner er avgjørende for å ivareta våre grunnleggende internasjonale interesser. Norge er således en stor bidragsyter til multilaterale system, men er samtidig underrepresentert i de aller fleste sentrale organisasjoner.

Økt rekruttering av norske borgere vil kunne bidra til bredere nettverksbygging og flere muligheter til å ivareta norske synspunkter og verdier.

Regjeringen har følgelig besluttet å styrke arbeidet for å rekruttere norske borgere til internasjonale organisasjoner og har opprettet et eget prosjekt i Utenriksdepartementet  for dette formål.

Prosjektet skal bl.a. se på hvordan det bedre kan legges til rette for at flere norske borgere vil søke jobb ute.

Dette er et området som berører alle departementene og jeg er opptatt av å være en pådriver for å finne gode fellesdepartementale løsninger og en kultur for helhetstenkning og samarbeid.

Det er derfor opprettet en egen arbeidsgruppe som skal kartlegge rammebetingelsene for norske borgere som rekrutteres til internasjonale organisasjoner.

Dette inkluderer de trygdemessige konsekvenser – og kan også berøre spørsmål om dagpenger/arbeidsledighetstrygd og sykepenger - som oppstår ved å melde flytting fra Norge og ved retur etter endt tjeneste. 

Arbeidsgruppen vil levere sin rapport i løpet av første halvår 2023 og videre tiltak vil da bli vurdert.