Svar på spørsmål om Norfunds investeringer

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om statsråden mener det er rimelig og innenfor Norfunds mandat at man investerer norske skattebetaleres penger i luksusfasiliteter tilrettelagt for oljeindustrien i Mosambik.

Skriftlig spørsmål nr. 128 (2020-2021).
Datert 14.10.2020

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp) til utviklingsministeren:
Mener statsråden det er rimelig og innenfor Norfunds mandat at man investerer norske skattebetaleres penger i luksusfasiliteter tilrettelagt for oljeindustrien i Mosambik?

Utviklingsministerens svar:
Det er Norfunds ansvar å redegjøre for de enkelte investeringer i henhold til Norfund-loven og vedtektene knyttet til denne. Som representant for Norfunds eier har jeg bedt styrelederen om en nærmere gjennomgang av den omtalte investeringen i Mosambik. 

Norfund viser til at investeringen har skapt arbeidsplasser og bidratt til ringvirkninger som styrker det lokale næringslivet, og at dette ikke ville ha vært mulig uten fondets støtte.

I henhold til Norfund-lovens paragraf 1, første ledd, har Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) som formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i utviklingsland.

I tillegg til mer tradisjonell bistand, er jobbskaping i privat sektor helt avgjørende for at målet om å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030 skal nås. Rettesnoren for all norsk utviklingspolitikk er at den skal bidra til å skape den beste og mest varige formen for vekst, nemlig den veksten et land og dets borgere skaper selv. Å gi folk arbeid er den mest bærekraftige måten å bekjempe fattigdom på.

Norfund er vårt viktigste virkemiddel når det gjelder denne formen for næringsutvikling.

Norfund opplyser at formålet med fondets eierandel på 20 prosent i African Century Real Estates Ltd (Acre) er å bidra til å bygge opp en lokal leverandørindustri nord i Mosambik, knyttet til utbygging av landets gassreserver. Denne industrien er helt i startgropen, og kan bli et viktig bidrag til etterlengtet vekst i dette fattige landet.

Et av hovedproblemene med slik utbygging i utviklingsland, er at man ofte går glipp av lokale ringvirkninger fordi varer, tjenester og jobber blir importert. Norfund oppgir at man ved å få bygget innkvartering for arbeidere lokalt, med gode standarder for vanntilførsel, mat, sikkerhet, strøm og andre tekniske fasiliteter, kan få skapt ringvirkninger og forutsigbarhet også for den lokale befolkningen.

Så lenge gassindustrien ennå ikke er kommet skikkelig i gang, medfører investeringer i slike sårbare områder stor risiko. Norfund er en ansvarlig minoritetseier som deltar aktivt i styrearbeid for å styrke bærekraften i investeringen, slik det skapes jobber i nærområdet og skatt betales lokalt. I tillegg gjøres også innkjøp lokalt, slik at det etableres verdikjeder som støtter opp om vertslandets målsetninger for vekst og utvikling basert på landets egen innsats.

Mosambik er et av Norfunds femten prioriterte land i Afrika. Fondet har investert 561 millioner kroner i landet. Det finnes dokumentasjon på at slike egenkapital-investeringer gir god utviklingseffekt. Hvis disse investeringene blir lønnsomme på sikt og skaper jobber for lokalbefolkningen, skatteinntekter og varige verdikjeder for innkjøp av varer og tjenester lokalt, og dermed produksjon, vil dette være en fremtidsrettet investering. 

Norfund skal bidra til næringsutvikling ved å investere i tilfeller hvor andre investorer nøler fordi risikoen betraktes som for høy. Hensikten er å etablere levedyktig, lønnsom virksomhet som ellers ikke ville ha blitt igangsatt.

Etter regjeringens syn lykkes Norfund godt med dette. I 2019 sysselsatte selskapene i Norfunds portefølje hele 380.000 mennesker. Ifølge fondet ble det skapt 14.900 nye arbeidsplasser bare i 2019. I tillegg kommer jobbene som skapes i selskaper hvor Norfund har solgt seg ut etter at bedriftene er blitt levedyktige. Samme år betalte selskapene i Norfunds portefølje 14,1 milliarder kroner i skatter og avgifter til myndighetene i fattige land. Lokale skatteinntekter bidrar til velferdstjenester.

Norfund mottar årlige bevilgninger over statsbudsjettet og har siden etableringen i 1997 fått bevilget i overkant av 18 milliarder kroner. Disse investeringene har gitt et overskudd på 6 prosent årlig i investeringsvaluta (IRR), slik at det nå er over 26 milliarder kroner som er investert i porteføljen. Norfund har vist en evne til å investere lønnsomt selv om fondets vedtekter pålegger fondet å prioritere de minst utviklede landene, herunder i Afrika sør for Sahara.