Svar på spørsmål om forebygging av seksuelle overgrep i internasjonale styrker

Skriftlig spørsmål nr. 1113 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Elisabeth Løland (KrF) om hva Norge vil gjøre for å bidra til en kulturell endring i FN slik at seksuelle overgrep forebygges.

Skriftlig spørsmål nr. 1113 (2014-2015).
Datert 11.06.2015

Fra representanten Elisabeth Løland (KrF):
Hvordan vil utenriksministeren sørge for at Norge bidrar til en formell og kulturell endring i FN slik at seksuelle overgrep forebygges, og slik at de skyldige blir etterforsket og straffet når slike overgrep likevel skjer?

Utenriksministerens svar:
Jeg reagerer i likhet med representanten sterkt på opplysningene om at internasjonale styrker mistenkes for å ha begått overgrep i Den sentralafrikanske republikk (SAR). Det er svært alvorlig dersom soldater, som har hatt som sin viktigste oppgave å skape trygghet for sivilbefolkningen, har misbrukt sin stilling ved å utnytte og begå seksuelle overgrep mot barn.

FN har en erklært nulltoleranse mot seksuelle overgrep. Dette må følges opp i praksis. Samtidig har alle troppebidragsytere, uavhengig av om troppene står under FN-kommando eller ikke, et særskilt ansvar for å forebygge at deres utsendte personell begår overgrep.

Jeg forventer at FN har en tydelig stemme mot seksuelle overgrep og reagerer raskt når slike grove menneskerettighetsbrudd avdekkes. Vi støtter blant annet generalsekretærens handlingsplan «Human Rights up Front», som skal styrke FN-systemets evne til å forebygge og rapportere om alvorlige overgrep.

Ansvaret for å etterforske og straffeforfølge mistenkte påligger de landene som bidrar med militært personell til FNs fredsbevarende operasjoner. Vi arbeider også for å styrke FNs oppfølgning av medlemslandenes etterforskning og straffeforfølgning av slike saker. Vi ønsker derfor velkommen at generalsekretæren har igangsatt en uavhengig, ekstern granskning av hvordan mistanken om overgrep mot barn i SAR er blitt fulgt opp i FN.

I samtaler med ulike deler av FN formidler vi Norges forventninger om at generalsekretærens nulltoleransepolitikk etterleves i praksis i hele FN-systemet. Jeg vil samtidig påpeke at mange tiltak har blitt gjennomført de senere årene, og ifølge FNs egne tall er trenden i nye rapporterte saker nedadgående. Hver nye sak er imidlertid én sak for mye. Overgrep er ødeleggende for de som rammes. Det bidrar også til å svekke tilliten til FN, og dermed også FNs evne til å hjelpe de som trenger det.

Vi vil gjennomgå granskingsrapporten om SAR-saken nøye når den foreligger. Vi vil på samme måte gjennomgå og følge opp rapporten fra FNs interne overvåkingsorgan (OIOS). Jeg kan forsikre om at vi fra norsk side vil bidra til at de svakheter som måtte avdekkes i disse rapportene blir fulgt opp gjennom nødvendige endringer i FNs funksjonsmåte for å forebygge og bekjempe seksuell utnyttelse og overgrep.

Til toppen