Svar på spørsmål om Norad og norsk bistand i Palestina

Skriftlig spørsmål nr. 428 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om en artikkel i tidsskriftet Minerva og Norads uttalte mål for norsk bistand i Palestina.

Skriftlig spørsmål nr. 428 (2014-2015).
Datert 06.01.2015

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
I artikkelen «Bensin på bålet» publisert i magasinet Minerva 12.12.14 kommer det frem at Norsk Folkehjelp har gående en kampanje kalt «Vi skal tilbake». Målet er å skape bevissthet om «palestinernes rett til å vende tilbake». En slik kampanje bryter med Norads uttalte mål for norsk bistand i Palestina som er «fred og forsoning». Hva mener utenriksministeren om en slik kampanje, og mener ministeren at norske bistandspenger skal bidra til finansieringen av denne formen for «krigsretorikk»? 

Utenriksministerens svar:
I dialogen med israelerne og palestinerne oppfordrer Norge partene til å følge opp sine forpliktelser og opptre på en måte som skaper tillit. Gjensidig respekt og anerkjennelse er en forutsetning, og dette må vises gjennom ord og handling. Grunnleggende for norsk politikk er en palestinsk statsdannelse som ledd i en to-statsløsning og anerkjennelse av Israel innenfor grensene som eksisterte før 4. juni 1967. 

Gjennom en samarbeidsavtale med Norad mottar Norsk Folkehjelp støtte til sitt arbeid i Palestina. I alt tolv lokale partnere mottar støtte fra Norsk Folkehjelp gjennom denne avtalen, inkludert Al-Tawasol Forum Society, som står bak prosjektet «Vi skal tilbake». Norsk Folkehjelps avtale med Norad støttes over Kap. 160.70 Sivilt samfunn, hvor målet er å bidra til overordnede mål for norsk utviklingspolitikk, herunder demokrati og ytringsfrihet.

Norge legger til grunn at spørsmålet om palestinske flyktningers rett til retur skal behandles som et sluttstatus-spørsmål i forhandlinger mellom Israel og palestinerne. Dette går fram av Oslo-avtalen, som igjen reflekterer FNs sikkerhetsrådsresolusjon 242 (1967). I denne understrekes nødvendigheten av å finne en rettferdig løsning på spørsmålet om palestinske flyktninger. I og med at flyktningenes situasjon fortsatt er uavklart, er det en viktig del av det offentlige ordskiftet i Palestina, der mange organisasjoner er involvert.  

Utenriksdepartementet har vært i kontakt med Norsk Folkehjelp, og organisasjonen har opplyst at det konkrete magasinet som det henvises til i Minerva-artikkelen ikke er en del av prosjektet som Norsk Folkehjelp støtter. Det finansieres således ikke med norske bistandsmidler. Norads samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp, hvor støtten til Al-Tawasol Forum Society inngår, utløper i 2015. Samarbeidsavtalen skal da reforhandles, og departementet vil ha tett dialog med Norad om tematisk innretning i en videre fase.  

Til toppen