Dokument

Svar på spørsmål om norske penger tilflyter Taliban

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring Gjedde (Frp) om utenriksministeren vet hvordan Taliban finansierer sitt regime, og på hvilket grunnlag utenriksministeren kan garantere at norske penger som skal gå til å hjelpe sivile afghanere ikke tilflyter Taliban.

Skriftlig spørsmål nr. 2197 (2021-2022).
Datert 31.05.2022

Fra representanten Christian Tybring Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Taliban styrer Afghanistan med jernhånd etter islamsk lovverk sharia. Uansett styringsform så må Taliban-staten finansieres. Vet utenriksministeren hvordan Taliban finansierer sitt regime, og på hvilket grunnlag kan utenriksministeren garantere at norske penger som skal gå til å hjelpe sivile afghanere ikke tilflyter Taliban?

Utenriksministerens svar:
Da Taliban tok makten i Afghanistan, overtok de ansvaret for hele den afghanske staten, med utgifter og inntekter. Verdensbanken anslår at Afghanistans BNI er redusert med mer enn 30 prosent siden maktovertakelsen, men staten har fortsatt inntekter fra blant annet skatter, toll og avgifter.

Som det fremgår av mitt svar til et tidligere spørsmål fra representanten kanaliserer Norge all sin støtte til det afghanske folket via Verdensbanken, FN og ikke-statlige organisasjoner. Dette er organisasjoner som praktiserer nulltoleranse for korrupsjon og terrorfinansiering, og som har gode systemer for overvåking, risikohåndtering og finansforvaltning. Utenrikstjenesten følger opp gjennom jevnlig rapportering, som inkluderer både aktiviteter/resultater, regnskap og revisjon. Det er ikke mulig å gi noen absolutte garantier for at norske midler ikke kan bli gjenstand for misligheter. Jeg er imidlertid trygg på at norsk støtte med få unntak går til dem som trenger det.