Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om utdanning i utviklingsland

Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins svar på et spørsmål fra Mona Fagerås (SV) om hva utviklingsministeren vil gjøre for å sikre at unge mennesker i utviklingsland får bedre tilgang til god, høyere utdanning.

Skriftlig spørsmål nr. 1249 (2018-2019).
Datert 18.03.2019

Fra representanten Mona Fagerås (SV) til utviklingsministeren:
Hva vil utviklingsministeren gjøre for å sikre at unge mennesker i utviklingsland får bedre tilgang til god, høyere utdanning?

Utviklingsministerens svar:
Norge har et strategisk og omfattende samarbeid for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning. Dette bygger på en tradisjon med langsiktig utdannings- og forskningssamarbeid mellom akademia i Norge og utviklingsland. De nåværende programmene – Norhed (kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning) , EnPe (kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning, innen energi og petroleum) og Norpart (Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation) – er basert på partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. Gjennom disse programmene søker Norge å bidra til økt kvalitet og økt tilgang til høyere utdanning.

Målet med Norhed og EnPe er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland, slik at disse kan uteksaminere flere og bedre kvalifiserte kandidater, samt produsere mer forskning av god kvalitet, utført av landets egne forskere. Dette gjøres ved å utvikle kurs og studieprogrammer, felles forskningsprosjekter, samt styrking av infrastruktur og institusjonell kapasitet ved universitetene. Stipend gis i hovedsak til ansatte ved universitetene i sør som et middel for å styrke undervisnings- og forskningskapasiteten.

I tråd med prinsippet om at ingen skal utelates, tildeles også stipend til underrepresenterte grupper som kvinner, etniske minoriteter og personer med funksjonsnedsettelser. Videre er det i noen prosjekter utviklet nettbasert fjernundervisning som gir tilgang til høyere utdanning for studenter som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta i ordinære studieløp. I Norhed-programmet er over 240 studieprogram utviklet, primært på Master- og PhD-nivå, med over 18.000 studenter innrullert siden oppstart i 2013.

Målet med Norpart er å heve kvaliteten i høyere utdanning i Norge og i utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. Studentmobilitet er kjernen i programmet. Studenter fra utviklingsland får stipend til studieopphold i Norge. Programmet samfinansieres av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Samtidig er det viktig med en god grunnutdanning som kvalifiserer for høyere utdanning. Norge jobber aktivt gjennom våre partnere for økt tilgang og bedre kvalitet innen grunnutdanning, og sikre at både jenter og gutter fullfører skolegangen.

Offentlig finansiering som gir tilgang til høyere utdanning av god kvalitet er i utgangspunktet et ansvar som ligger hos myndighetene i ethvert land. Nasjonal ressursmobilisering for å sikre finansiering er avgjørende. Det fordrer blant annet et fungerende skattesystem og offentlige registre. Norge jobber gjennom programmet Skatt for Utvikling med utvalgte utviklingsland for å bedre skattesystemer for å kunne øke skatteinntektene. Slik kan landene få mer ressurser til høyere utdanning og eventuelt opprette et system for å lånefinansiere studier.

Til toppen