Historisk arkiv

Svikt i SAFH

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Verken virksomhetsstyringen ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) eller Helsedirektoratets etatsstyring med SAFH var tilstrekkelig. Det er hovedkonklusjonene i en ekstern gjennomgang. – Jeg forventer at man både i SAFH og direktoratet nå tar de nødvendige grep, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Etter at det ble avdekket svakheter i systemet som skal sikre autorisasjon av helsepersonell i Norge, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet i samråd med Helsedirektoratet å igangsette en ekstern gjennomgang av autorisasjonssystemet. Revisjonsselskapet Deloitte fikk oppdraget og fant svikt både i direktoratets etatsstyring og i SAFH.

Rapporten som nå er klar har vurdert tre områder; - mål- og resultatstyring, intern kontroll og direktoratets etatsstyring av SAFH. I rapporten rettes til dels kraftig kritikk av virksomhetsstyringen i SAFH så vel som Helsedirektoratets etatsstyring av SAFH. Det er også foretatt en gjennomgang i regi av Helsedirektoratet.

- Jeg ser meget alvorlig på det som er fremkommet. Både fordi vi må være trygge på at de som skal behandle oss virkelig kan sitt fag, og fordi dårlige kontroll med helsepersonell i ytterste fall kan føre til redusert tillit til helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ikke minst gjør dette seg gjeldende for personell med utdanning fra land utenfor EU-/EØS-området hvor det knytter seg særskilte utfordringer med hensyn til verifikasjon av kvalifikasjoner, herunder vurdering av dokumenters ekthet.

Helsedirektoratet har iverksatt tiltak for å forbedre arbeid på autorisasjonsområdet, blant annet knyttet til identifikasjon av risikoområder og bedret saksbehandling.

- Det er åpenbart fortsatt behov for styrket arbeid på dette området. Vi har derfor innkalt til etatsstyringsmøte med direktoratet hvor videre oppfølging av denne saken vil være tema, sier helse- og omsorgsministeren.

Til toppen