Tale til Elevtinget 2024

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns tale til Elevtinget 2024.

For en velkomst! Tusen takk!

Jeg var litt bekymret for at dere skulle kaste mobiltelefoner på meg på vei til scenen, men dette var veldig hyggelig!

Ærede ordstyrerbord,

Kjære Elevting,

Dette har jeg gledet meg til!

Det er ikke hver dag man er på et av Norges største landsmøter.

Spør du meg – er dette også et av landets aller viktigste.

Det er noe utrolig fint med å se så mange engasjerte folk – og alle skal diskutere skolepolitikk i en uke!

Det gjør meg både veldig glad og veldig stolt.  

Dere tar nå del i elevdemokratiet – noe av det viktigste vi har i norsk skole.

Dere har rukket opp hånden - og sagt dere vil bidra til at de rundt dere får en enda bedre skolehverdag.

Det er ikke bare bra for skolene deres. Det er bra for dere selv .Og det er bra for samfunnet vårt.

Du lærer mye av å ta ansvar og representere andre.

Og det er en utrolig god følelse å jobbe for viktige ting på vegne av et fellesskap, ikke bare seg selv.

 

Kjære Elevting,

I år er det nøyaktig 105 år siden Norge fikk sitt aller første elevråd på Hartvig Nissens pikeskole i Oslo.

På mange måter var dette starten på en lang og stolt tradisjon med elevmedvirkning i dette landet.

Det skal sies at kun halve elevrådet faktisk var valgt av elevene selv. Den andre halvparten var det rektor som pekte ut.

Men mye har heldigvis skjedd på 100 år!

I år er det 60 år siden vi skrev i loven at alle norske skoler skulle ha elevråd.

Og for 25 år siden ble dagens Elevorganisasjon stiftet.

Dette er ikke noe vi skal ta for gitt.

Mange steder i verden tar man verken eleven eller elevdemokratiet på alvor.

Dette er en dårlig ide. Det vet vi i Norge.

Vi som samfunn, har sett at elevperspektivet kan gjøre beslutningene våre bedre.

Løsningene flere.

Og tiltakene riktigere.

Derfor har vi ikke overraskende en av verdens mest aktive elevbevegelser. 

Og vi har beslutningsprosesser - der elevene involveres på en måte som er nesten unikt for Norge.

Et godt eksempel er en av årets viktigste stortingsmeldinger.

Her har vi hentet en rekke gode innspill fra både et eget elevpanel

og ikke minst, fra dere i Elevorganisasjonen.

Dette arbeidet handler om å gjøre skolen vår mer praktisk, mer variert og mer relevant.

Målet er å øke motivasjon og konsentrasjon – så dere skal lære mer og trives bedre.

Allerede har vi satt av mye penger - som kommunene kan bruke til mer praktisk utstyr, verktøy og lokaler i skolene.

 

Dette er bare ett eksempel på hvorfor dere i EO er viktige.

Dere er tydelige og ærlige stemmer.

Dere er flinke til å ta plass i debattene.

Og dere bidrar med viktige innspill i veldig mange saker.

Petter og ledelsen er synlige i skole-Norge. Det er veldig bra.

Vi er kanskje ikke alltid er helt enig. Men sånn skal det jo også være i en levende skoledebatt.

Mobil i skolen er et godt eksempel. Her har jeg stor respekt for Elevorganisasjonens synspunkter.

Men forskningen er også tydelig.

Mobilfri skole gir bedre læring og konsentrasjon. 

Mobbing går ned, særlig blant jenter.

Elever jeg prater med, forteller at de nå for første gang tør å dusje etter gymtimen.

Og at de snakker og gjør mer sammen i friminuttene når mobilen er lagt vekk.

 

Det er likevel ingen tvil om at dere i EO får gjennomslag:

Utstyrsstipendet øker vi nå betraktelig.

Det samme gjør vi med borteboerstipendet.

Og kommunene får mer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Dette betyr mye i livene til mange unge. Dere i EO har jobbet hardt og bidratt til å få dette gjennom.

Det synes jeg fortjener en stor applaus!

Med andre ord - Elevorganisasjonen er en stemme som lyttes til i skole-Norge.

Min klare oppfordring er derfor:

Fortsett å engasjere dere.

Fortsett å delta i debatter.

Fortsett å snakke med både lokale og nasjonale folkevalgte om hvordan skolene kan bli enda bedre. 

 

Kjære alle sammen,

Jeg gleder meg til å høre spørsmålene deres om litt. 

Men først er det par ting jeg vil ta opp.

Som dere vet - skolen er et sted for læring.

Her skal dere forberedes på det som venter ute i arbeidsliv og samfunnsliv.

Det betyr at dere skal lære å bruke verktøy som KI, på en bevisst og kunnskapsbasert måte.

Det betyr at dere skal få bruke både hode og hender gjennom en mer praktisk og variert skole.

Der dere blir gode problemløsere, som i fremtiden utvikler ny teknologi, jobber smartere og får fart på det grønne skiftet.

Samtidig er ikke skolen bare et sted for læring av kunnskap.

Det er også et sted for læring med hverandre.

Det er i fellesskapene med klassekamerater og lærere, noe av det viktigste skjer i norsk skole. 

Minouche Shafik, rektor ved Columbia University i USA, sier det på denne måten:

«Før handlet jobbene våre om muskler.

I dag handler de om hjernen.

I morgen vil de handle om hjertet».

Hennes poeng er at teknologi og maskiner kommer til å avlaste oss mer og mer.

Da vil jobbene våre i større grad handle om det unike ved oss mennesker - nemlig det som skjer mellom deg og meg. 

Hvordan vi behandler de rundt oss.

Hvordan vi samarbeider med hverandre.

Hvordan vi tilpasser oss endringer og takler motgang.

Dette er viktig for at dere har det bra på skolen.

Men det er også noen av de viktigste kvalitetene deres fremtidige arbeidsgivere vil se etter.

Det betyr flere ting for utdanningen vår.

Nummer 1 - vi trenger en sterk felles skole, der vi alle møter hverandre i klasserom på tvers av bakgrunn, på tvers av interesser og på tvers av foreldrenes lommebok.

Vi lærer utrolig mye mer når vi lærer sammen med folk som er forskjellig fra oss selv.

Nummer 2 - vi trenger en skole som setter krav.

Der du får trening i å holde tidsfrister - og gjøre det du skal på skolen. At du møter opp og møter i tide.

Ikke minst, fordi dette er forventninger dere vil møte ute i arbeidslivet.

Selvfølgelig alltid med forståelse i bunn for at den enkelte kan ha ulike behov og forutsetninger.

Nettopp derfor skal vi ha tydelige fraværsregler - men vi må lage de bedre.

De må bli mindre rigide og mer rettferdige.

Nye fraværsregler er ute på høring en måned til. Jeg vet mange her allerede har sendt inn innspill.

Det er veldig bra. Og jeg lover at vi skal lese disse nøye.

Ikke minst, skal vi se på fravær knyttet til idrett, kultur og politisk arbeid, som jeg vet dere er opptatt av.

Nummer 3 – vi trenger en skole der vi alle tar ansvar for fellesskapet.

De siste årene har mobbetallene økt.

Det bekymrer meg. Det er vondt å høre om de som ikke har det bra.  

I år har vi satt av mye penger til ulike mobbetiltak ute i kommunene.

Men vi trenger deres hjelp.

Vi har alle et ansvar for å behandle de rundt oss bra. Vi har alle et ansvar for å inkludere og invitere.

Jeg synes dessverre vi ser en tendens til at stadig flere tar et steg bort fra det store fellesskapet.

At vi heller samler oss i mindre grupper og lar folk stå utenfor.

Dette ser vi ikke minst i dagens russefeiring.

Jeg tror alle i dette rommet kjenner noen som veldig gjerne skulle vært i en russegruppe, men som ikke får være med.

Ofte fordi de ikke er såkalt fine eller kule nok. Eller ikke har råd.

Jeg tror de aller fleste av oss vet hvor vondt det kan være å holdes utenfor.

Vi trenger endringer i dagens russefeiring. Det har gått for langt.

Derfor synes jeg det er utrolig bra at dere skal vedta tiltak for en bedre russetid i dag.

Vi trenger at dere elever er med å finne løsninger.

Noen steder i landet har man allerede flyttet russetiden til etter eksamen.

På noen skoler har de tatt inn i ordensreglementet at elevene ikke skal ha på russeklær i skoletiden.

I fylkeskommunene jobbes det nå veldig godt med inkluderende tiltak og en felles handlingsplan for å bidra til å endre feiringen på sikt. Her bidrar dere i EO.

Vi skal også prioritere å føre tilsyn med aktørene som leier ut biler, klær og utstyr til russen. Spesielt ser vi på det kommersielle presset som legges på mange.

Dere i EO er kjent for å ta ansvar. Dere er kjent for å være gode rollemodeller.

I en sak som dette – som betyr mye for veldig mange - er det veldig bra dere går foran.

 

Jeg skal gå inn for landing – men først må jeg få takke Petter og ledelsen for et veldig godt samarbeid.

Vi har hatt mange gode og konstruktive samtaler, Petter. Det har jeg satt stor pris på. 

Tusen takk for at du har vært en så tydelig, klar og ærlig stemme.

Kjære alle sammen,

Framover skal vi ta fellesskapene tilbake. Det skal vi gjøre sammen.

Takk for at du deltar i elevdemokratiet.

Takk for at du engasjerer deg.

Takk for at du bidrar til å gjøre skolen vår bedre.

Takk for meg.