Tømmerforordningen trer i kraft for Norge 1. mai

EUs tømmerforordning, som trådte i kraft i EU i mars 2013, er en viktig del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst.

Tømmerforordningen fastsetter forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning på det indre marked for første gang og for forhandlere av de samme produktene. Forordningen forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig avvirkning. Den pålegger virksomhetene å følge prosedyrer for å forsikre seg om produktenes lovlighet i henhold til lovverket i opprinnelseslandet.

Det er nå klart at tømmerforordningen innlemmes i EØS-avtalen 1. mai. Tømmerforordningen får dermed virkning fra samme dag for EØS-statene Norge, Island og Lichtenstein.

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil fastsette forskrifter som gjennomfører forordningen i norsk rett fra denne dato. Miljødirektoratet vil være ansvarlig myndighet for oppfølging av forskriften om import av tømmer og treprodukter. Det vil bli ført tilsyn med virksomheter som bringer slikt tømmer og treprodukter i omsetning for første gang i Norge. Landbruksdirektoratet skal være ansvarlig myndighet for tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge.

Tømmer
Tømmerforordningen innlemmes i EØS-avtalen 1. mai, den får dermed virkning fra samme dag for EØS-statene Norge, Island og Lichtenstein. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen