Historisk arkiv

Total sikkerhet og total åpenhet er ikke mulig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Aftenpostens Harald Stanghelle og Eldbjørg Løwer, leder for Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) har nylig kommentert Justis- og beredskapsdepartementets forslag om lovendringer i EOS-kontroll-loven.

De to kommentarene etterlater et behov for å klargjøre lovforslaget.

Lovforslaget omhandler EOS-utvalgets rett til å kreve innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST, slik det i dag er for Etterretningstjenesten. Formålet med forslaget er å sikre PSTs kilder det samme vernet som i dag eksisterer for E-tjenesten. Hvorfor mener vi dette er viktig?

PSTs samfunnsoppgave å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør de ved å innhente og analysere informasjon. Det er et behov for å sikre at PSTs kilder kan være trygg på at deres identitet ikke blir kjent for uvedkommende. Om kildene ikke kan stole på det, vil PSTs tilgang til informasjon fra enkeltmennesker forvitre. PST vil ikke være i stand til å utføre sitt viktige samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte.

Kilden kan være i fare

Regjeringen mener derfor at PST må gis den samme rett til å skjerme særlig sensitiv informasjon fra EOS-utvalget, som E-tjenesten. Det kan også argumenteres for at PST har et større behov for denne innsynsbegrensningen enn Etterretningstjenesten, siden PSTs kilder i større grad er tilknyttet Norge. Det er rett og slett enklere å identifisere og oppsøke PSTs kilder. Fordi de som kan være farlige for kilden også er i Norge.

Å ha total sikkerhet og samtidig ha total åpenhet er ikke mulig. Det er to grunnleggende hensyn som alltid må avveies i slike spørsmål.

Lovforslaget innebærer innskrenkninger i EOS-utvalgets mulighet til innsyn i særlig sensitiv informasjon fra PST. Men det vil fremdeles være en demokratisk kontroll med overvåkingstjenestene. Det vil fremdeles være en «overvåking av overvåkerne» som forhindrer urett mot norske borgere. Det vil også føre til like regler for E-tjenesten og PST. I sin årsmelding for 2015 sier EOS-utvalget at innsynsløsningen i E-tjenesten er tilfredsstillende. Mitt forslag innebærer at samme løsning skal gjelde for PST.

Vi trenger gode og effektive overvåkingstjenester mer enn noensinne tidligere. Og vi må en demokratisk kontroll av disse tjenestene. Men vi må forhindre at kontrollen fratar overvåkingstjenestens evne til å utføre samfunnsoppdraget sitt.

Til toppen