Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

– Alle skal ha en verdig alderdom. Derfor er viktig med et forutsigbart og rettferdig system for hvordan alderspensjonene og andre trygder skal oppjusteres årlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på taket i AID
Foto: Astrid Waller

Det er fastsatt i lov og forskrift hvordan grunnbeløpet og pensjoner skal reguleres. Stortinget vedtok nye regler for regulering av alderspensjon under utbetaling i 2022, og trygdeoppgjøret er gjennomført i tråd med Stortingets vedtak.

– Etter flere år med uro rundt trygdeoppgjøret, har vi nå full enighet om tallgrunnlaget og hvordan dette påvirker trygdene og pensjonene. Det er et tegn på at vi nå har på plass en modell som fungerer godt, også i krevende år med høy prisvekst, sier Mjøs Persen.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Nye G er 118 620

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent.

– Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Mjøs Persen.

Grunnbeløpet skal reguleres i samsvar med lønnsveksten, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst to år tilbake i tid. Uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og alderspensjon under opptjening reguleres med grunnbeløpet. Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon, reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 26. mai 2023. 

Hvem får hva?

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en økning på 6,41 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,88 prosent.

Regulering av satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon per 1. mai 2023

 • Lav sats 187 801 kroner (ektefellen har pensjon), en økning på 14 776 kroner.
 • Ordinær sats 217 359 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G), en økning på 17 102 kroner.
 • Høy sats 228 726 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G), en økning på 17 996 kroner.
 • Særskilt sats 257 040 kroner (enslig pensjonist), en økning på 20 244 kroner. I tillegg fikk disse økt sitt minstenivå fra 1. januar 2023 med 4 000 kroner. Økningen fra 1. mai 2022 er derfor 24 244 kroner.
 • Særskilt sats 356 021 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg), en økning på 28 012 kroner.

 • Ordinær sats 210 418 kroner (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet), en økning på 16 556 kroner.
 • Høy sats 227 468 kroner (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), en økning på 17 897 kroner.

Regulering av satsene for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger per 1. mai 2023

Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41 prosent):

 • Ordinær sats: 270 454 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 16 286 kroner.
 • Høy sats: 294 178 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 17 715 kroner.
 • Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 19 000 kroner.
 • Høy sats for «ung ufør»: 345 184 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 20 786 kroner.

Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år, en økning på henholdsvis 14 286 og 9 524 kroner.