Presseinformasjon

Ukraina, matsikkerhet og gjeld på Verdensbankens vårmøte

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltar fra 20. til 22. april på Verdensbankgruppens vårmøte i Washington DC. De globale effektene som krigen i Ukraina, koronapandemien og klimaendringene har på fattige og sårbare samfunn vil være sentrale tema under årets vårmøte.

– Den globale matsikkerheten er svekket som følge av væpnet konflikt, klimaendringer, økonomisk ulikhet og koronapandemien. Verdensbanken er en av våre viktigste partnere for å bygge opp matsikkerhet, redusere fattigdom og møte andre globale utfordringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

På vårmøtene vil Tvinnereim legge særlig vekt på matsikkerhet og bankens respons på økte matpriser og arbeid for å bygge opp bærekraftige og inkluderende matsystemer. Bankens innsats for klima, helse, pandemiberedskap og arbeid for å finne løsninger på gjeldsutfordringer i lavinntektsland, vil også stå sentralt.

Møtene vil i tillegg fokusere på Verdensbankens nye handlingsplan for klima, som inkluderer biologisk mangfold, hav og bærekraftige matsystemer. Banken gjør et viktig arbeid for å styrke utviklingslandenes kapasitet til å håndtere offentlig gjeld, utvikle rettferdige og progressive skattesystemer og bekjempe korrupsjon, skatteunndragelse og ulovlig kapitalflyt.

Krigen i Ukraina vil også prege møtene. Russlands angrepskrig har regionale og globale konsekvenser, særlig for energi– og matpriser, og kommer som en tredje krise på toppen av klimakrisen og koronapandemien.

– Verdensbanken har handlet raskt for å mobilisere betydelig støtte direkte til ukrainske myndigheter og naboland som mottar flyktninger. Norge gir 200 millioner kroner i budsjettstøtte via Verdensbankens krisepakke. Støtten vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere, statsansatte, og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp, sier Tvinnereim.

Utviklingsminister Tvinnereim vil delta på ministermøter om Ukraina og Afghanistan. Hun vil også holde innlegg på møter om finansiering av matsikkerhet og inkluderende matsystemer, og på et arrangement som markerer tre år med giverlandsbidrag til Global Financing Facility (GFF). GFF er en hovedkanal for norsk finansiering av reproduktiv, mødre-, barne- og ungdomshelse og ernæring.

I Washington vil utviklingsministeren møte ledere for Afrikabanken, UNICEF, UNDP og USAID.

Bakgrunn om Verdensbankgruppen

Norsk bistand gjennom Verdensbankgruppen var i 2021 på om lag 4,6 milliarder kroner. Av dette utgjorde kjernebidraget til Verdensbankens fond for de fattigste landene, IDA (International Development Association), 1,078 milliarder kroner. IDA er den klart største enkeltkanalen for multilateral bistand til disse landene og gir sterkt subsidierte lån til lavinntektsland, og gavebistand til de mest gjeldsrammede av disse.

For hver dollar som giverlandene gir til IDA, går det nå nesten fire dollar til fattige land. Over to tredjedeler av IDA går til afrikanske land. Fondet prioriterer tiltak innenfor klima, kvinner og likestilling, utvikling av privat sektor og jobbskaping, støtte til sårbare stater, menneskelig kapital (helse, utdanning, mennesker med funksjonsnedsettelser) og godt finansielt styresett.

For de neste to årene bidrar Norge også med innskudd av frisk aksjekapital i banken, etter vedtatte kapitalpåfyllinger (2018) i IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) og IFC (International Finance Corporation). Norge støtter i tillegg en rekke strategiske satsinger gjennom «Trust Funds» og temabaserte eller landrettede innsatser, programmer og fond. Norge bidrar blant annet til satsinger innenfor helse, utdanning, klima og skog, bærekraftig havforvaltning, utvikling av privat sektor og jobbskaping, sårbare stater, digitalisering og til Afghanistan.

Pressekontakt: Guri Solberg, mobil: 92 21 97 69, e-post: guri.solberg@mfa.no.