Universell utforming av IKT-løsninger og nye standarder

Om et halvt år skal alle nye IKT-løsninger være universelt utformet. I første omgang gjelder kravet nettløsninger og automater med IKT-basert grensesnitt.

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger ble lansert 1. juli 2013. Den stiller krav til at nye IKT-løsninger i offentlig og privat sektor skal være universelt utformet fra 1. juli 2014.

Løsningene må være utformet i samsvar med 11 internasjonale standarder. Disse finner du på denne nettsiden om universell utforming av IKT-løsninger.

Standardisering er et virkemiddel for et mer universelt utformet samfunn og gir forutsigbare krav for utforming. 2. desember lanserte Standard Norge fire nye norske standarder på området universell utforming.

  • NS 11021 Universell utforming – Tilgjengelige elektroniske dokumenter – Krav til utforming, oppmerking og filformater
  • NS 11022 Universell utforming – Automater for allmenn bruk – Krav til fysisk utforming og brukerdialog
  • NS 11040 Universell utforming – Brukermedvirkning og IKT
  • NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

Foreløpig er disse fire standardene ikke en del av forskrift om universell utforming av IKT-løsninger og derfor ikke lovfestet.

Ved neste revisjon av forskriften er det naturlig å vurdere om noen av de nye standardene kan erstatte eller utfylle dagens lovpålagte standarder. Dette vil eventuelt skje i samsvar med utredningsinstruksen sine krav om utredning, der det stilles krav om vurdering av egnethet, samfunnsøkonomisk analyse og offentlig høring.

I forarbeidene til forskriften ble femti standarder vurdert som relevante og 11 av disse ble konsekvensutredet og tatt inn i forskriften.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har opprettet en tilsynsenhet. Denne har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Til toppen