Unntak fra reglene om åpning av areal

Olje- og energidepartementet gir i dag unntak fra regelen om åpning av areal for en vertikalakset flytende vindturbin i sjøområdet til Bokn kommune. Prosjektet til Marine Energi Testsenter AS kan nå konsesjonsbehandles av NVE.

Hovedmålet med prosjektet som søker konsesjon er å få testet en helt ny, oppskalert vertikalakset flytende vindturbin. Marin Energi Testsenter ønsker å benytte lokale/regionale underleverandører i størst mulig utstrekning.

Testsenteret ønsker å sette opp en 1 MW vertikalakslet turbin som skal testes ut i en periode på inntil fem år. Havenergilova slår fast at områder til havs må åpnes før det kan tildeles konsesjon, og disse reglene gjelder også i de indre farvann.

I særlige tilfeller kan imidlertid departementet gi unntak fra åpningsbestemmelsene, for eksempel ved etablering av testprosjekter med begrenset levetid. Den planlagte vertikalakslete flytende vindturbinen oppfyller kriteriene for unntak fra åpning.

Videre behandling av konsesjonssøknaden gjøres av NVE i medhold av energiloven.

- Vi er positive til pilotprosjekter innen fornybar energi, som bidrar til testing og utvikling av ny teknologi som kan gi oss enda større fart i det grønne skiftet. Derfor gir vi her et unntak fra reglene om åpning slik at NVE kan konsesjonsbehandle prosjektet direkte, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Les vedtaksbrevet her.