Urbant trebyggeri

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er gjennom BIONÆR tildelt prosjektmidler til et forskningsprosjekt på urbant trebyggeri.

Prosjektet skal se på tekniske utfordringer knyttet til å bygge moderne trebygg i 5-10 etasjer.  Den gjeldende praksisen med bærende vegger eller støttebjelker for å styrke trebygningens stabilitet, ansees å være til stort hinder for å kunne utvide bruken av trekonstruksjoner i moderne bygg. Ved å utvikle sammenføyninger i trekonstruksjoner som kan motstå trykkrefter, vil det være mulig å konstruere rammeverk i tre som kan tillate større gulvbredder. Det åpner opp for bygninger med et større sett av arkitektoniske løsninger. Prosjektet har klare mål om å utvikle et system for trebygg i flere etasjer og som kan få stor nasjonal og internasjonal interesse. 

Prosjektet Tekniske løsninger for urbant trebyggeri (Wood frame solutions for free space design in urban buildings) har en prosjektperiode på 3 år fra 2016 til 2019 og er bevilget 30,648 millioner kroner fra Forskningsrådet.

 Jeg er godt fornøyd med at vi gjennom dette prosjektet får økt kunnskap om bruk av tre i by. Kunnskapen som genereres vil kunne benyttes direkte inn i den satsingen vi legger opp til i den nye stortingsmeldingen om skog og tre, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Verdens høyeste trehus, på 14 etasjer, ble i dag åpnet i Bergen.
Verdens høyeste trehus, på 14 etasjer, ble i dag åpnet i Bergen. Foto: Arkitekt/illustrasjon: Artec Prosjekt Team - www.3seksti.no

 Med økt tilflytning og press på byer og bynære områder, er vi nødt til å bygge i høyden. Tre som materiale egner seg svært godt for dette formålet, siden konstruksjonene er lette og har kort oppføringstid.

Tre er vårt eneste fornybare bygningsmateriale og det bidrar til å binde CO2. Det er også noe som FNs klimapanel bekrefter. I tillegg til at tre er miljøvennlig, skaper uttak og foredling av tømmeret fra norske skoger arbeidsplasser og gir verdiskaping i mange av landets kommuner, sier Listhaug. 

Fem nye prosjekter for verdiskaping i landbruket

BIONÆRs programstyre gir støtte på til sammen nær 160 millioner kroner til fem nye store, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor mat, bruk av tre, naturbasert reiseliv, matproduksjon og omsorgstjenester. Flere av disse prosjektene er viktige for å videreutvikle bioøkonomien. BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem har fått tildelt midler.

– Forskning, ny kunnskap og ny teknologi er en forutsetning for at Norge skal lykkes med å utvikle et mer effektivt og lønnsomt landbruk, og for å sikre stabil leveranse av trygg kvalitetsmat. Dette gjelder både produksjonen på den enkelte gård og i næringsmiddelindustrien og i skog- og tresektoren. Forskning og innovasjon er også en viktig drivkraft for verdiskaping og utvikling av vekstkraftige regioner i hele landet, sier Listhaug.