Utdanner morgendagens eksperter på gjenbruk av returtre

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge griper muligheten til å gjøre byggematerialer i tre mer sirkulære. For få dette til trengs kompetanse. Det NIBIO-ledede prosjektet CircWOOD utdanner eksperter for å sikre framdrift i denne utviklingen. Dette er avgjørende for å gjøre norsk treindustri mer sirkulær - sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

I 2020 ble det i Norge levert 818 000 tonn treavfall til avfallsmottak i Norge, og omtrent nitti prosent av dette går til energigjenvinning. Med ambisjoner om å bli spydspiss i utviklingen av en ny sirkulær treindustri, fikk prosjektet SirkTRE finansiering gjennom satsningen Grønn plattform i september 2021 (les mer her). I prosjektet samarbeider skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfalls- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan om å øke ombruk og gjenvinning av returtre.

Målet i SirkTRE er å ombruke og materialgjenvinne 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2026, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030.

Integrert i SirkTRE er forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD som ledes av forskningssjef ved NIBIO, Lone Ross. Her forskes det blant annet på ressurstilgangen av returtre, materialstrømmer, og spørsmål knyttet til digitalisering, miljø- og klimapåvirkning, økonomisk innvirkning og politisk rammeverk.

Ombruk av tre.
Ombruk av tre. Foto: Kathrine Torday Gulden (NIBIO)

Lone Ross forteller at for å lykkes med en effektiv og sirkulær bruk av treressursene våre, er det viktig å øke kunnskapen og utdanne personer med kompetanse tilpasset fremtidige oppgaver.

– Derfor har vi ansatt tre doktorgradsstipendiater med ulike innfallsvinkler til utfordringene som må løses. En rekke mastergradsstudenter er også engasjert i arbeidet, sier hun.

Fakta:

SirkTRE ledes av OMTRE og har et totalbudsjett på over 200 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. SirkTRE hadde oppstart i januar 2022 og pågår frem til juni 2025.