Utfasing av oppstrømsselskaper i SPU

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet ber Norges Bank om å vurdere hvordan utfasingen av oppstrømsselskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU) bør skje.

Stortinget sluttet seg 12. juni til vurderingene i Meld. St. 14 (2018–2019) Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU), om å ta oppstrømsselskaper i energisektoren ut av SPU for å redusere samlet oljeprisrisiko i norsk økonomi. Som ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av meldingen, har Finansdepartementet i dag sendt brev til Norges Bank.

Oppstrømsselskaper er i dette tilfellet definert som de selskapene indeksleverandøren FTSE Russell klassifiserer i undersektoren «0533 Exploration and Production». FTSE Russell har varslet at sektorinndelingen vil bli endret. Derfor bes banken om å vurdere hvilke undersektorer som vil favne oppstrømsselskapene i gjeldende undersektor «0533 Exploration and Production» etter 1. juli 2019.

Banken skal også anbefale en tidsplan for utfasingen.

Fristen er satt til 13. september 2019, og Finansdepartementet vil etter det komme tilbake med utkast til konkrete endringer i bestemmelsene i mandatet for forvaltningen av SPU og fastsette en plan for utfasingen.

I samme brev bes Norges Bank også om å gjennomgå og beskrive sitt arbeid med klimarisiko i SPU. Fristen er satt til 1. desember 2019.

Finansdepartementet har også sendt følgende brev til Norges Bank som ledd i oppfølgingen av Stortingets behandling av Meld. St. 20 (2018–2019) Statens Pensjonsfond 2019: