Uttalelse fra utenriksminister Espen Barth Eide om ICC

– For Norge er det viktig å støtte opp under arbeidet ICC gjør for å sikre ansvarliggjøring for alvorlige internasjonale forbrytelser begått i alle deler av verden, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Det er svært viktig at vi ivaretar de grunnleggende prinsippene ICC bygger på, slik som domstolens og hovedanklagers uavhengighet. Fra norsk side har vi gjentatte ganger oppfordret til at hovedanklager skal få tilgang for å kunne utføre etterforskningen i samsvar med sitt mandat, sier Eide.