Vedtar felling av én helnorsk ulveflokk og to grenseflokker innenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

- Regjeringen følger rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Tidligere i år ga Høyesterett staten medhold i en sak om lisensfelling av ulv i ulvesonen. Årets vedtak er en fortsettelse av den samme praksisen som tidligere års vedtak bygger på, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

Uttak på norsk side i grenserevir

Svenske myndigheter har ikke åpnet for lisensfelling på svensk side av grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Det blir dermed kun lisensfelling på norsk side av revirene. Klima- og miljødepartementet hadde et møte med Länsstyrelsen Värmland og Naturvårdsverket den 7. desember 2023 om lisensfelling av ulv i grenserevir. Länsstyrelsen Värmland hadde ingen innvendinger til lisensfelling på norsk side av revirene. 

Lisensfellingskvotens størrelse

Det åpnes i utgangspunktet for lisensfelling av til sammen tolv ulver i de aktuelle revirene innenfor ulvesonen. Antall individer i kvoten bygger på de foreløpige konklusjonene fra overvåkingen denne vinteren. Dersom det kommer nye opplysninger før eller etter lisensfellingsstart som viser at det er flere eller færre ulver tilhørende de aktuelle revirene, kan kvoten endres av statsforvalteren. 

Utgangspunktet er at alle individene i de aktuelle revirene tas ut. Samtidig skal det tas nødvendige forholdsregler slik at risikoen for feilfelling av ulver som ikke tilhører de aktuelle grenserevirene, reduseres mest mulig.

Bestandsmålet

Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. En yngling er et ungekull. Ungekull født i revir med tilhold på begge sider av riksgrensen, i såkalte grenserevir, teller med i det norske bestandsmålet med en faktor på 0,5. 

Vinteren 2022-2023 ble det registrert tre helnorske ynglinger og seks ungekull i grenserevir. Dette betyr at det var seks ynglinger i Norge sist registreringssesong. Dermed var antall ungekull i 2022 likt med bestandsmålet, ikke over som det har vært hvert år siden registreringssesongen 2015/2016. 

Etter departementets syn tilsier hensynet til at bestanden holdes så nært bestandsmålet som mulig at det skal gjennomføres lisensfelling innenfor ulvesonen i år. Uten slik lisensfelling er det grunn til å tro at det våren 2024 vil være flere ynglinger enn bestandsmålet tilsier, på grunn av ulvens reproduksjonsrate og ulv som vandrer inn fra Sverige. 

Saksgangen

Rovviltnemndene i region 4 (tidligere Østfold, tidligere Akershus og Oslo) og region 5 (tidligere Hedmark) vedtok i september en lisensfellingskvote innenfor ulvesonen på ett helnorsk revir og to revir med tilhold på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet, som nå har behandlet klagen.

Her er vedtaket: 

Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024.pdf