Vekst i hele landet

Innlegg til media

Regjeringen vil føre en offensiv regional- og distriktspolitikk. Vi vil styrke vekstkraften og gi grunnlag for gode levekår i alle deler av landet.

Det viktigste for å sikre vekst og utvikling i hele Norge, er et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape trygge arbeidsplasser og gode, levende lokalmiljøer. Noen av våre viktigste næringer og bedrifter konkurrerer internasjonalt og holder til i distriktene. Å sikre fremtiden for nettopp disse arbeidsplassene er god distriktspolitikk. Denne regjeringen vil derfor prioritere gode rammebetingelser for næringsliv, innovasjon og entreprenørskap.

I vårt forslag til endringer i statsbudsjettet prioriterer vi tiltak for bedrifter, innovasjon og lokalt eierskap. Vi legger vekt på kompetansebygging, entreprenørskap, klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak.

Ingen vet hvem som har ideene som skaper morgendagens arbeidsplasser. Derfor lager vi rammebetingelser som kommer alle bedrifter til gode: en moderne infrastruktur innen IKT, vekstfremmende skattelettelser og styrking av det lokale eierskapet.

Vi satser på samferdsel, både for å bedre innbyggernes hverdag, men også for å sikre at varer og tjenester kommer raskt frem. Vi må bygge ned hindrene for bedrifter i distriktene, så varene kommer raskt til norske og internasjonale markeder. Derfor foreslår vi å omprioritere penger fra regionale utviklingsmidler, som kommer noen til gode, til bedre fylkesveier som styrker hele næringslivet.

Regjeringen vil fornye regionalpolitikken gjennom blant annet å føre en aktiv storbypolitikk der storbyene og regionene omkring utvikler et samspill til felles beste for hele landet. Vi vil sørge for at utviklingen i byer og sentra rundt om i landet vil skape vekst i bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt.

Vekst i hele landet krever at vi lar ideene, mulighetene og mangfoldet i hele landet vokse frem. Derfor prioriterer regjeringen å sikre rammevilkår og styrket næringsutvikling i hele vårt langstrakte land.

Sendt til media 12. november 2013