Regjeringens viktigste EU-saker i 2017

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

26. januar vedtok regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017. Programmet inneholder hovedprioriteringer og viktigste saker i oppfølgingen av regjeringens EU-strategi og viser regjeringens konkrete planer om å delta i overordnete diskusjoner og fremme norske syn på områder hvor EUs politikk er under utforming i inneværende år.

Regjeringen vil blant annet følge opp EUs strategi for et mer velfungerende indre marked for varer og tjenester samt prosesser knyttet til utviklingen av det digitale indre marked. Regjeringen vil også videreføre dialogen med EU om utviklingen av energiunionen og vil samarbeide om felles oppnåelse av klimaforpliktelsene for 2030.

En helhetlig asyl- og migrasjonspolitikk står også sentralt i regjeringens arbeid i 2017. Norge vil bidra til å styrke vår felles yttergrense og videreutvikle Schengen-samarbeidet, og samarbeide tett med EU for å møte trusselen fra terror og grenseoverskridende organisert kriminalitet.

– Norge deler i stor grad de samme utfordringene Europa står overfor. Derfor må vi arbeide sammen for å løse disse. Det er i vår nasjonale interesse og det bidrar til å lette omstillingen i norsk økonomi, sier Bakke-Jensen.

Må forsvare og vedlikeholde EØS

EØS-avtalen er det viktigste avtaleverket Norge har med EU. Avtalen gir norske bedrifter og borgere tilgang til EUs indre marked og sikrer oss like rettigheter, trygghet og forutsigbarhet.

– Men vi kan ikke ta EØS-avtalen for gitt – den må hele tiden forklares, forstås og forsvares. Vi må hegne om EØS-avtalen, og gjennom målrettet og systematisk arbeid sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid, sier EØS- og EU-ministeren.

Europapolitikken er et nasjonalt lagarbeid. Regjeringen vil fortsette arbeidet med en åpen dialog og en inkluderende europapolitikk i 2017.

– Vi håper at arbeidsprogrammet kan være et verktøy for alle som er opptatt av utviklingen i Europa og hvordan vi best kan bidra, samtidig som vi ivaretar Norges interesser, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

Aktuelle dokumenter:

Se også: