Vil dekke sykehjemsopphold for krigsseilere

Regjeringen vil tilpasse regelverket slik at krigsseilere som bor i utlandet, kan søke om å få dekket egenandeler ved varig opphold på sykehjem der.

– Krigsseilerne har vært helt avgjørende for friheten vår. Den svært krevende og farlige innsatsen de la ned under andre verdenskrig blir aldri glemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Regjeringen sender i dag over et lovforslag til Stortinget med de nødvendige tilpasninger i krigspensjonsordningene.

– Vi innfører tydeligere likebehandling av krigspensjonister uansett hvor de bor. Krigspensjonister innlagt på syke- eller aldershjem i utlandet, skal sikres en trygg og verdig alderdom, som om de hadde vært bosatt i Norge. Dette skal gjennomføres raskt, og trer i kraft allerede 1. juli i år, sier Brenna.

Krigsseilerne gjorde en uvurderlig innsats under andre verdenskrig, og bidro til at Norge atter ble fritt 8. mai 1945. Det er hevet over tvil at handelsflåtens innsats var Norges viktigste bidrag til den allierte seieren. Samtidig var verken skipene eller sjøfolkene forberedt på krig, noe som gjør at sjøfolkenes innsats stiger enda mer i aktelse.

Da krigspensjonsordningen ble innført i 1946, var det nettopp for å ivareta de som hadde blitt skadet under andre verdenskrig. Det tok likevel tid før samfunnet tok innover seg hvilke typer skader som spesielt krigsseilerne ble utsatt for. Senere utvidelser av ordningen ga blant annet også rett til krigspensjon ved langvarige påkjenninger, noe som var spesielt viktige for å ivareta krigsseilerne. 

Samme rettigheter som krigspensjonister i Norge

Krigspensjonistene beholder pensjonen sin uavhengig av hvor de bor eller statsborgerskap. Imidlertid kan forskjeller i velferdsordningene i ulike land slå uheldig ut for krigspensjonister bosatt i utlandet.

Tilpasningen regjeringen nå gjør gir krigspensjonister mulighet til å søke NAV om å få dekket normale egenandeler til varig opphold på sykehjem hvis landet de bor i ikke dekker det, mot at krigspensjonen reduseres på samme måte som krigspensjonister som er varig innlagt på sykehjem i Norge.

Det legges opp til at nye regler trer i kraft fra 1. juli 2024.