Vil følge Trygderettens kjennelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Trygderetten har konkludert med at stønadene til enslig mor eller far må anses omfattet av trygdeforordningen. – Vi vil følge Trygderettens kjennelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Norske myndigheter har ment at folketrygdens stønader til enslig mor eller far faller utenfor trygdeforordningen. Trygderetten har fulgt samme praksis. 

I forbindelse med en konkret ankesak ba Trygderetten EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. EFTA-domstolen har konkludert med at overgangsstønaden til enslig mor eller far faller inn under trygdeforordningen som en familieytelse. Trygderetten har nå konkludert med det samme.

At dette klassifiseres som en familieytelse kan for eksempel innebære at en person som startet å jobbe i eller flyttet til Norge, og som har sammenhengende trygdetid fra EØS-land på minst fem år, kan ha rett til overgangsstønad fra Norge.

– Det er nyttig at vi har fått en rettslig avklaring i Trygderetten, selv om resultatet ikke var i samsvar med Norges vurdering. Nå ser vi på hvilken betydning dette får for behandlingen av søknader om stønad til enslig mor eller far, sier Mjøs Persen.

Det at ingen av trygdeforordningens regler har vært anvendt i disse sakene vil kunne ha ulike konsekvenser, som både kan være til gunst og til ugunst for stønadsmottakerne. Dette innebærer at enkelte kan ha fått uriktige tilbakebetalingskrav og kan ha blitt uriktig anmeldt.

– Nav vil informere om hvordan folk som mener de ikke har fått det de har krav på, kan gå fram for å få behandlet sine saker på nytt, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Setteriksadvokaten har gitt uttrykk for at han vil se på saker i lys av Trygderettens kjennelse.

Stønadene til enslig mor eller far har som formål å sikre inntekt for personer med aleneomsorg for barn opp til åtte år, og å gi midlertidig hjelp for å sette dem i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.