Vil forhindre at barn etterlates i utlandet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

- Vi vet at noen familier sender barna sine ut av landet mot sin vilje, til institusjoner og skoler der det er avdekket alvorlige menneskerettighetsbrudd og voldsbruk. Det er svært alvorlig og det kan få store konsekvenser for barnas liv og helse. Regjeringen øker derfor innsatsen for å forebygge at dette skjer med flere barn og ungdommer, sier helseminister Bent Høie.

Ekspertgruppen skal gjennomgå inntil 10 enkeltsaker hvor barn og unge har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Gjennomgangen skal gi kunnskap om hva som har skjedd og årsakene til hendelsene. Ekspertgruppen skal blant annet se på om utsendelsen kunne vært forhindret, og om det har forekommet svikt i offentlige instansers håndtering av sakene før utsendelse og etter hjemkomst. Det skal legges særlig vekt på hvordan barn og unge selv har opplevd hjelpeapparatet.

På bakgrunn av gjennomgangen skal ekspertgruppen gi råd og anbefalinger om hvordan fremtidige tilfeller kan forebygges og forhindres. 

- Gjennomgangen av enkeltsaker vil gi oss viktig kunnskap om hva som gikk galt, og sette oss bedre i stand til å forebygge og hjelpe de som kommer hjem. Dette er unge mennesker som kan ha blitt utsatt for vold, overgrep og hvor forholdet til familien er så krevende at familien velger å sende dem vekk. Det er uakseptabelt, og ingen barn eller ungdommer skal oppleve dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I en ny rapport fra FAFO fremgår det at nær 40 prosent av ungdommer med somalisk bakgrunn har gått på skole i utlandet, og at enkelte foreldre omtaler dette som en måte å disiplinere sine barn eller ungdommer på.

FAFOs rapport gir en indikasjon på omfang blant unge med somalisk bakgrunn. Dette vet vi at også gjelder personer med annen landbakgrunn.

- Som justisminister er jeg opptatt av at barn og unge skal ha tilstrekkelig vern mot å bli etterlatt av foreldrene i utlandet under uforsvarlige forhold. Jeg vil derfor vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, slik som tydeliggjøring av straffebestemmelser og økte strafferammer, for å bekjempe denne formen for overgrep mot barn og unge. Ekspertgruppens rapport vil bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Les mandatet til ekspertgruppen.

Ekspertgruppen skal ledes av Anja Bredal, sosiolog og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Bredal har mer enn 20 års erfaring som forsker på tematikk som tvangsekteskap, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

Øvrige medlemmer

  • Terje Bjøranger, politiadvokat i Kripos
  • Heidi Wittrup Djup, ved Klinikk for Krisepsykologi i Bergen
  • Mubarak Beegsi, minoritetsrådgiver ved Rud videregående skole
  • Pegah Zomorodi, koordinator mot vold i nære relasjoner i Utlendingsdirektoratet
  • Elisabeth Gording Stang, dr. juris og professor i barnerett ved OsloMet
  • Leoul Mekonen, studieleder ved R-BUP Øst og medlem i Integrerings- og mangfoldsdirektoratets referansegruppe for Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.