Vil gjøre EU mer demokratisk

Rapport fra forvaltningsråd John Stanley Engstrøm, EU-delgasjonen

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det demokratiske underskuddet i EUs organer skal bli mindre. Nylig lanserte Europakommisjonen et nettsted for underskiftsaksjoner som skal gi vanlige innbyggere mer innflytelse. Forvaltningsråd John Stanley Engstrøm rapporterer.

Europakommisjonen lanserte nylig sin webside som er lagt til rette for registrering og gjennomføring av underskriftsaksjoner der vanlige innbyggere skal kunne få direkte innvirkning på EUs beslutningsprosess.

Dette skal ivaretas gjennom ordningen som på engelsk blir kalt European Citizens’ Initiative (ECI).

Det er et håp at den nye kanalen for innflytelse og medvirkning skal bidra til å redusere det ”demokratiske underskuddet” i EUs organer. De avgjørende beslutninger ble tatt våren 2011, og ordningen skal tre i kraft fra 1. april 2012.

Egen app

Etter tekniske forberedelser og tilrettelegging er Kommisjonen og de fleste medlemsstatene nå klar til å iverksette ordningen. På websiden her er det samlet registreringsskjema, veiledninger, søkemuligheter og annet som skal bidra til å gjøre European Citizens’ Initiative til et effektivt instrument.

Kommisjonen har også utviklet en applikasjon som alle initiativtakere kan laste ned og bruke ved innsamlingen av støtte til tiltaket sitt. Hovedforutsetningen er at initiativtakere som klarer å hente inn en million underskrifter fordelt over minst syv EU-land, vil forplikte Kommisjonen til aktivt å vurdere ny eller endret lovgivning. 

Initiativtakerne har 12 måneder på seg til å samle et tilstrekkelig antall underskrifter (ved online registrering stilles det ikke krav om elektronisk signering). Kommisjonen vil deretter ha tre måneder på seg til å ta stilling til hvordan den stiller seg til forslaget. Det er satt et minstekrav til antall underskrifter i det enkelte land, varierende etter landets størrelse.

Sosiale medier

Webløsningen har lagt til rette for at hele prosessen kan gjennomføres elektronisk, og det forventes at sosiale medier vil bli brukt aktivt for å samle støtte til aksjonene. På lanseringsdagen 26. janaur 2012 var også både Facebook, Google og Twitter invitert til å delta og kommentere hvordan deres nettjenester kan brukes i forbindelse med slike borgerinitiativer.

Flere aksjonsgrupper er allerede i startgropen for å bruke den nye ordningen etter oppstart 1. april i år. En interessegruppe har også etablert nettstedet Initiative.eu  som skal gi støtte og hjelp til grupper som ønsker å benytte ordningen. Her er det allerede en liste med mulige aksjoner som vil bli satt i gang, blant annet av motstand av genmanipulerte matvarer, kamp for bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede, rett til ekteskap for homofile, osv.

Lobbyregister

Som et ledd i arbeidet med å åpne for mer innsyn i beslutningsprosessene i EUs organer, har Europaparlamentet og Kommisjonen etablert et utvidet og felles register over interessegrupper, bedrifter og andre som aktivt vil drive påvirkning overfor disse organene; et ”Åpenhetsregister”. Registreringen er frivillig, men ved utgangen av 2011 hadde over 3 500 virksomheter registrert seg her. Se mer av registeret her

Britisk forslag

I slutten av januar 2012 la den britiske regjeringen fram et forslag om å opprette et eget lobbyregister for Storbritannia. Et forslag om dette ble sendt ut på høring med 12 ukers høringsfrist. Her foreslås et obligatorisk lobbyregister. Allerede før høringsdokumentet var offentliggjort startet for øvrig diskusjonen om hvordan man skal definere begrepet ”lobbyist” – og hvilke muligheter dette kan gi for å unndra seg registrering. Se mer om ordningen og forslaget her:

Finansieringsystem

Et annet eksempel på et tiltak for å gi økt innsyn i beslutningsprosessene i EU, er nettsiden om Financial Transparency System. Her finner man en samlet oversikt blant annet over alle mottakere av støtte fra ulike finansieringsordninger som EU har etablert, med ulike søkemuligheter, blant annet tildelinger per land.

Dette omfatter også støtte over ulike programmer. Dataene er tilgjengelige i ulike formater til videre bruk. På sidene for Financial programming and budget finnes oversikter over inn- og utbetalinger, offentlige kontrakter mv. Her kan man finne oversiktstall i tillegg til at mange av tabellene kan brytes ned på det enkelte land.