Vil ha mer kunnskap om kvinners arbeidshelse

Kvinner har høyere fravær enn menn, og en tredjedel av det totale sykefraværet skyldes helt eller delvis forhold på jobben. Nå setter regjeringen ned et nytt offentlig utvalg som skal gi mer kunnskap og foreslå tiltak for å bedre kvinners arbeidshelse og tilknytning til arbeidslivet.

– Knapphet på arbeidskraft er en av de store utfordringene i framtiden, og vi må innrette oss slik at flere får mulighet til å stå i jobb. Når vi vet at kvinner blant annet har høyere fravær fra jobb enn menn, må vi også vite hvorfor og hva vi kan gjøre med det. Det å være i jobb er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet. For mange er også arbeid helsefremmende i seg selv, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Utvalget som nå settes ned skal vurdere hvordan jobben påvirker kvinners helse og tilknytning til arbeidslivet. Det inkluderer både arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet. Utvalget kommer etter enighet med SV.

– Folk skal ha det bra på jobb! Jobben har stor betydning for helse, trivsel i hverdagen, og deltagelse i arbeidslivet. Derfor har vi mye å hente på forebygging og utvikling i kvinners arbeidsmiljø. Målet med den nye kunnskapen er at flere har gode arbeidsforhold, og færre faller utenfor arbeidslivet i perioder eller for godt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap)

Utvalget skal vurdere mulige og relevante tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. I tillegg til å gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak, skal utvalget se på rammebetingelser og oppfølgingstiltak i arbeidslivet for dem med helseutfordringer som ikke skyldes arbeid. Det kan gjelde de med stor totalbelastning mange omsorgsoppgaver, og de som opplever seksuell trakassering eller vold.,

Høyere sykefravær for kvinner

Sykefraværet økte i 2023, og kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Sykefraværet for kvinner er på 8,8 prosent, mot 5,4 prosent hos menn. Fravær kan henge sammen med at mange kvinner utsettes for mer dobbeltarbeid ved å ta hånd om barn og familie. Samtidig er det kjent at noen yrkesgrupper er mer utsatt for jobbrelaterte plager og sykdommer.  

Utvalget skal se på mulige og relevante tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. Det inkluderer å fremme god arbeidshelse blant kvinner i ulike yrker og næringer.  

Leveres i 2025

Når regjeringen setter ned utvalget for kvinners arbeidshelse, er det etter anbefaling fra 

Kvinnehelseutvalget fra 2023 (Lenke NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse).  De så behovet for å se særskilt på kvinners arbeidshelse, gjøre opp kunnskapsstatus og utrede kvinners vilkår for deltakelse i arbeidslivet, arbeidshelse og sykefravær. På grunnlag av kunnskapen skal utvalget videre foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidshelse og redusert fravær og frafall fra arbeidslivet for kvinner. Bedre arbeidshelse blir viktig i lys av en aldrende befolkning og det store behovet for arbeidskraft i årene framover.

Utvalgets rapport skal bygge på faglig og dokumentert kunnskap og skal foreligge innen 1. april 2025.

 

Sammensetning av utvalg om kvinners arbeidshelse

 • Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, Fredrikstad (leder)
 • Forskningssjef Andreas Holterman, København
 • Professor Marit Christensen, Trondheim
 • Førsteamanuensis Migle Helmersen, Kristiansand
 • Overlege Yogindra Subhash Samant, Stjørdal
 • Professor Kari Ingstad, Stjørdal
 • Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Bergen
 • Gruppeleder Håkon Andre Johannessen, Oslo
 • Førstesekretær Julie Lødrup, Oslo
 • Sykepleier Silje Naustvik, Hamar
 • Avdelingsleder Hege Herø, Oslo
 • Seniorrådgiver Andreas Christensen, Oslo
 • Advokat Eirik Hognestad, Oslo
 • Seniorrådgiver Jon Anders Drøpping, Oslo
 • Utviklingsdirektør Anne Turid Wikdahl, Bærum
 • Fagsjef Sandra Marie Gripsgård Herlung, Oslo