Vil styrke innbyggernes mulighet til medvirkning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– For å ta gode beslutninger er det viktig at de folkevalgte har god kunnskap om hva innbyggerne mener. Vi inviterer derfor sju kommuner til et nytt lokaldemokratiprogram, som skal vise hvordan innbyggere på ulike måter kan påvirke beslutninger som får betydning for lokalsamfunnet de bor i, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Vi vet at ulike typer lokaldemokratitiltak kan fungere som et godt supplement til de folkevalgte institusjonene ved å gi innbyggerne andre kanaler for aktiv deltakelse i politisk arbeid. Regjeringen setter derfor i gang et lokaldemokratiprosjekt, der forskjellige kommuner viser hvordan de ved hjelp av ulike tiltak har lagt til rette for innbyggernes mulighet til medvirkning. 

Mange kommuner i Norge driver et aktivt og godt arbeid for å legge til rette for at innbyggerne kan delta også mellom valg. Samtidig viser årets Innbyggerundersøkelse at hele 54 prosent av innbyggerne mener de har liten mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for lokalsamfunnet deres.

Tiltak tilpasset lokale forhold

Av 32 søkere, er Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø spurt om å delta i prosjektet. Kommunene skal blant annet videreutvikle ordninger som innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle, grendautvalg, bredere og tidligere involvering i budsjettarbeidet.

− Det er viktig å understreke at det finnes ikke én god måte å styrke lokaldemokratiet på. Vi har valgt ut kommuner som representerer ulike lokaldemokratitiltak i kommuner med ulike lokale forhold, sier Gram.

Inspirasjon til andre kommuner

Et viktig mål med satsingen er å legge til rette for at kommunene kan lære av egne og andres erfaringer.

− Erfaringene skal deles med resten av Kommune-Norge, og inspirere kommuner med ulike forutsetninger til å legge til rette for demokratisk deltakelse fra innbyggerne på, sier kommunal- og distriktsministeren.

Departementet vil arrangere en større lokaldemokratikonferanse i 2023, der alle landets kommuner bli invitert.