Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil tilrettelegge for turisttrafikken

Utvalgte Kulturlandskap

Øst i Sunndal kommune, i det utvalgte kulturlandskapet i Møre og Romsdal, er den vakre naturen et turistmål. I Åmotan er arbeidet med å sikre turistene trygge stier og aktuell informasjon i gang.

I Øvre Sunndal finner vi Møre og Romsdals utvalgte kulturlandskap, med aktive bruk, fjellgårder og seterdaler. Det varierte landskapet med bratte lier, dype juv, høye fjell og elver holder på biologiske verdier, spesielt knyttet til kalkrike og artsrike seterdaler. Området inneholder også kulturhistoriske verdier, med blant annet gamle hustufter og gravrøyser som representerer historie helt tilbake til steinalderen. Flere av de gamle gårdene er hold i god stand.

Det utvalgte kulturlandskapet grenser til Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, og er med sin vakre natur en turistattraksjon. Deler av området er også vernet som landskapsvernområdet, hvor bevaring av kulturlandskapet er en del av verneformålet. 

Sunndal
Det utvalgte kulturlandskapet i Møre og Romsdal består av et dramatisk landskap med høye fjell, dype juv, elver og daler med store beiter og seterdrift. Det finnes aktive gårdsbruk og setre i området, og historiske kulturminner som vitner om aktivitet i området helt tilbake til steinalderen. Foto: Byrge Fitje

Vil ivareta turisttrafikken

I Åmotan, et sentralt område i det utvalgte kulturlandskapet som også er en del av Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, finner man et unikt naturfenomen. Her møtes fire elver, hvor tre av de skaper storslagne fossefall. I dette området finnes det mange turstier som er godt tilrettelagt for å oppleve den vakre naturen, og her jobbes det nå for å bedre og ivareta den turiststrømmen som allerede kommer dit.

Årlig går det rundt 5000-6000 mennesker gjennom området, hvor flertallet av de er utenlandske turister. Det finnes ingen informasjon til turistene utenom merkingen av stiene i området, noe en arbeidsgruppe fra Gjøra bygdeutvikling nå ønsker å gjøre noe med. De er i gang med å utarbeide informasjonsskilt for å sikre turistene aktuell informasjon, samt å holde stiene sikret og godt merket. Skiltene vil inneholde informasjon om alt fra plante- og dyreliv til lokal kulturhistorie, og er skrevet av både fagfolk og lokalbefolkning som kjenner områdets historie og biologiske verdier.

Også bruene i området vil bli fornyet og sikret som en del av arbeidet for å sikre trygg ferdsel. Arbeidet med å tilrettelegge for turister er delfinansiert av satsingen Utvalgte Kulturlandskap, og er planlagt å være ferdig i løpet av sommeren 2015.

Åmotan
I Åmotan i Jenstadsjuvet møtes fire elver i et vifteformet elvesystem, hvor tre av elvene danner storslagne fossefall og et unikt naturfenomen. Rundt i området finnes mange oppmerkede naturstier. Det jobbes nå for å merke og sikre stiene enda bedre, og gi turistene i området relevant informasjon. Foto: Byrge Fitje

Utvalgte Kulturlandskap

Gjennom satsingen Utvalgte Kulturlandskap er det flere av områdene som har fått mulighet til å utvikle nye og ivareta allerede fungerende næringer basert på landbruket. Landbruks- og matdepartementet la frem en Stortingsmelding i begynnelsen av juni som omhandler vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Noe av det Stortingsmeldingen tar opp er lokalmat og reiseliv. – Det er en nær sammenheng mellom landbruket og reiselivet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Landbruket og virkemidlene i jordbruksavtalen bidrar avgjørende til å holde Norge i hevd, bidrar til at vi har levende bygder og åpne landskap, sier hun. I årets jordbruksavtale ble det innført en ny ordning for utsiktsrydding i kulturlandskapet, som er spesielt innrettet mot samarbeid med reiselivsnæringen. – Det er satt av 20 millioner kroner for 2015/2016. Formålet er rydding av veikanter, utsiktspunkt og kulturlandskap som er av særlig verdifull karakter, sier Listhaug.   

Utvalgte Kulturlandskap er en satsing som skal følge opp de nasjonale målene om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet har vært sentrale i prosessen. De ulike områdene er plukket ut fordi de har store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer, og fordi grunneierne og andre aktører satser på å ta vare på dem som viktige kulturlandskap. Dette er avhengig av at landskapene er i bruk, samt vedlikehold og skjøtsel av områdene. De utvalgte områdene skal til sammen representere varierte kulturlandskapstyper i Norge. Det er i alt 22 områder med minst ett område i hvert fylke som er en del av satsingen. Formålet med satsingen er å sikre en langsiktig forvaltning av de utvalgte områdene, med både biologiske og kulturhistoriske verdier, samt å gi kunnskap og opplevelser, og være en ressurs for fremtiden.

Til toppen