Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vurderer nytt klimaregelverk

I et høringsmøte i Europakommisjonen i slutten av januar, kommer det fram at Kommisjonen vurderer å endre det eksisterende regelverket for klimapåvirkning fra Land use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) i EU. Miljøråd Knut Kroepelien rapporterer.

• Kommisjonen skal legge frem en melding (Communication) om nytt regelverk for LULUCF i EU i juni
• Hovedspørsmålet er om LULUCF skal integreres i den eksisterende byrdefordelingsmekanismen mellom medlemslandene eller om det skal utformes et helt nytt regelverk som skal inngå i klima- og energipakken fra 2008
• Kommisjonen synes å helle mot nytt regelverk
• Spørsmål er om det skal settes egne mål for sektoren tilsvarende det som er satt for kvotepliktig sektor og hvordan dette eventuelt skal påvirke det overordnede reduksjonsmålet
• Sannsynligvis stegvis tilnæring med krav om handlinger (”actions”) og mykt mål tilsvarende energieffektivisering
• Betydelig uenighet om prinsipper og beregningsmetoder (”accounting”)

Bakgrunn

Kommisjonen ved Generaldirektoratet for klima (DG klima) organiserte den 28. januar 2011, et heldags høringsmøte om LULUCF i Brussel. Undertegnede dekket møtet for Norge. Møtet ble ledet av enhetssjef Peter Wehrheim, mens generaldirektør Jos Delbeke åpnet og direktør Arthur Runge-Metzger avsluttet. Møtet inngår i en serie forberedelser til en melding som skal legges frem i juni om temaet, eventuelt vedlagt forslag til nytt regelverk. Det har vært gjennomført en konsultasjon av berørte interesser, en ekspertgruppe har avgitt en vurdering og en rekke konsulentrapporter er utarbeidet.

Hoveddiskusjonstemaer

a) Hvordan beregne klimagevinst ved arealbruksendringer?
Medlemslandene er splittet i synet på bruken av referansebaner, nettotilvekstprinsipper og bruken av maksimalgrenser (”caps”). Teknisk diskusjon om beregnigng (”accounting”) som speiler de globale diskusjonene. Ingen avklaring.

b) Valg av ramme for EUs virkemidler overfor sektoren og mål.
Konsulentene til Kommisjonen har vurdert tre alternativer: Inkludering av sektoren i kvotehandelssystemet (ETS), i byrdefordelingsbeslutningen eller som nytt separat instrument. Konsulenten fraråder bruk av ETS av en rekke tekniske årsaker, men også usikkerheten og stabiliteten i kvotemarkedet. Konsulenten så også mange utfordringer med å tilpasse byrdefordelingsbeslutningen siden den i dag er tilpasset helt andre sektorer (for eksempel transport). Kommisjonen synes å ta dette som en nokså klar anbefaling og det var ingen medlemsland som var uenige. Når det gjelder mål, er det stor skepsis mot bindende reduksjonsmål i første fase, men heller nye mål og krav om tiltak (”actions”) noe tilsvarende energieffektivisering.

c) Betydningen for det overordnede målet
Kommisjonen antydet ikke noe om en inkludering av LULUCF skulle komme i tillegg til 20 prosentmålet i 2020 eller om det skulle inkluderes. Medlemslandene er splittet i synet på dette.

d) Forholdet til andre initiativer.
Jos Delbeke og Arthur Runge Metzger var tydelige på at et forslag for LULUCF- sektoren hører nøye sammen med reformen av EUs landbrukspolitikk (CAP), med diskusjonen om EU skal gå opp til et 30 prosentmål, med grønnboken om skog og klima samt budsjettet for neste periode. De ser et vindu for å komme opp med ambisiøs politikk for skog- og landbrukssektoren nå. De fremhevet betydningen av å inkludere sektorene i en stegvis tilnærming.

 

Til toppen