WTO-panel med avgjørelse i selsaken

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

WTO-panelets rapport, som ble offentliggjort i dag, slår fast at EUs selforordning er i strid med kjernebestemmelser i WTO-regelverket om ikke-diskriminering.

Et tvisteløsningspanel i WTO ble opprettet i april i 2011 etter anmodning fra Norge og Canada, for å få en uavhengig vurdering av EUs selforordning (forordning 1007/2009/EF). Selforordningen setter opp svært strenge vilkår for omsetning av selprodukter i EU. Norske selprodukter oppfyller ikke disse vilkårene og har ikke vært omsatt i EU siden forordningen trådte i kraft i 2010. 

Panelet ga Norge (og Canada) medhold i at selforordningen er utformet på en diskriminerende måte i strid med EUs forpliktelser i WTO. Etter panelets vurdering er selforordningen imidlertid ikke mer handelsrestriktiv enn nødvendig. 

Partene til tvisten har rett til å anke panelets avgjørelse innen 60 dager, og det gjennomføres nå en grundig vurdering av om det fra norsk side kan være ønskelig å anke deler av rapporten. Dersom ingen av partene anker rapporten, vil den vedtas av WTOs tvisteløsningsorgan.

Mer bakgrunnsinformasjon om selsaken finnes her.