Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 6581-6590 av 6641 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov. Departementet kan gi forskrifter om: hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, beregning og

  Se loven på lovdata.no

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum, i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

 • Eigedomsskattelova

  06.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova. Med skatteår er i lova meint det almanakkåret (budsjettåret) som eigedomsskatten vert utskriven for. Med eigedomsskattekontoret er meint det kontoret som har med å skriva ut

  Se loven på lovdata.no

 • Meld. St. 25 (1973-1974) -

  15.02.1974 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Petroliumsvirksomhetes plass i det norske samfunn Tilråding fra Finansdepartementet av 15. februar 1974, godkjent ved kongelig resolusjon samme dag. Dokumentet

 • Folkeregisterloven

  16.01.1970 Lov Finansdepartementet

  For hver herreds- og bykommune føres folkeregister over enhver som er bosatt i kommunen. Etter regler som fastsettes av Kongen, skal det dessuten føres et sentralt register over de personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er

  Se loven på lovdata.no

 • Investeringsavgiftsloven

  19.06.1969 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet - med unntak av §§ 6 (Oppgave over og innbetaling av avgift skjer som for merverdiavgift) og 7 (om overtredelse av denne lov eller av forskrifter gitt i medhold av loven) - av lov 21. desember 2000 nr. 114 (i kraft 1 okt 2002. §§ 6

  Se loven på lovdata.no

 • Merverdiavgiftsloven

  19.06.1969 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales en avgift på omsetning av varer og tjenester i alle ledd og ved innførsel, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt bestemt i annen lov eller Stortingets vedtak om

  Se loven på lovdata.no

 • Tolloven

  10.06.1966 Lov Finansdepartementet

  I denne lov forstås med: «Tollområde» - det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen, «Vare» - enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen, «Vareeier» - den som overfor tollvesenet er legitimert til å råde over en vare, «

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittloven

  25.06.1965 Lov Finansdepartementet

  Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15 om renteregulering og emisjonskontroll og § 16 og § 18 om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

  Se loven på lovdata.no

 • Arveavgiftsloven

  19.06.1964 Lov Finansdepartementet

  Det skal svares arveavgift til staten etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger. Av forsvunnet persons midler pliktes avgift hvis den forsvunne var bosatt i

  Se loven på lovdata.no

Til toppen