Departementsråd Cathrine Marie Lofthus

Departementsråd Cathrine Marie Lofthus

Portrettfoto av departementsråd Cathrine Lofthus

Departementsråden er departementets høyeste faste embetskvinne. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeidet med ledelse og samordning av departementets arbeid. Departementsråden er statsrådens nærmeste faglige rådgiver og er et bindeledd mellom politisk ledelse og embetsverk.

Telefon: 22 24 84 07

Cathrine M. Lofthus tiltrådte 1. juni 2021. 

Bakgrunn/utdanning

Medisinsk doktorgrad (dr. med.), Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Autorisert lege

Embetsstudium medisin (cand.med.) 

 Høyskolekandidat økonomi/administrasjon/ledelse, Universitetet Sørøst Norge

Arbeidserfaring (siste 15 år)

Departementsråd, Helse- og omsorgsdepartementet

Administrerende direktør (CEO), Helse Sør-Øst RHF

Viseadministrerende direktør/Medisinsk direktør (CMO), Oslo universitetssykehus

Prosjektdirektør, Oslo universitetssykehus

Medisinsk fagsjef/avdelingsleder, Fag- og forskningsavdelingen, Aker universitetssykehus

Overlege/avdelingsleder, Endokrinologisk avdeling, Aker universitetssykehus

Lege i spesialisering, Endokronologisk senter, Aker universitetssykehus

Styreverv

Oslo Science City

Oslo Cancer Cluster

KLP (Kommunal landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap)

Norsk helsenett SF

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Norsk indremedisinsk forening

Fag og forskning

Hovedveileder for 2 doktorgradskandidater

Foredragsholder ved obligatoriske kurs for spesialiteten endokrinologi

Forelesninger og undervisning for medisinstudenter

Referee for internasjonale forskningstidsskrifter

Oppdrag for Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet

Forskningsprosjekter med Folkehelseinstituttet

Priser for presentasjoner av forskningsarbeid

Nøkkelkompetanse

Konsernledelse og eierstyring

Endringsledelse og omstilling

Organisasjonsutvikling

Virksomhetsplanlegging, budsjettering og økonomistyring

Strategiarbeid og analyse

Drift og ledelse av sykehus, inkludert kapasitetsutnyttelse, analyse av styringsdata og driftseffektivisering

Forskningsledelse og fagutvikling

Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet, pasientforløpsarbeid

Kompetanseutvikling

Klinisk IKT og digitalisering

Bred prosjekterfaring, inkludert store byggeprosjekter

Medie- og kommunikasjonserfaring

Publikasjonsliste

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=lofthus+cm