Maritim avdeling

Avdelingen har et samlet ansvar for departementets arbeid med politikk for maritime næringer: skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Avdelingen ivaretar arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU og nasjonalt regelverk på området, og har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for WTO-arbeid, bilaterale avtaler på det maritime området og maritimt internasjonalt markedsarbeid. Avdelingen følger EUs maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av regjeringens maritime strategi, miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk

    Seksjonen har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt og internasjonalt gjennom arbeid i IMO, ILO og EU/EMSA. Seksjonen har ansvaret for Skipssikkerhetsloven, Skipsarbeidsloven, NIS loven og deler av Sjøloven. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer budsjettarbeid, oppfølging tilrettelegging og prioritering av etatenes arbeid. Seksjonen behandler også klagesaker fra Sjøfartsdirektoratet.

  • Seksjon for maritim politikk og markeder

    Maritim politikk og markeder har ansvar for departementets arbeid med rammebetingelser og virkemidler for de maritime næringer. Seksjonen har ansvar for å koordinere oppfølgingen av regjeringens havsatsing.