Maritim avdeling

Avdelingen har et samlet ansvar for departementets arbeid med politikk for maritime næringer: skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Avdelingen ivaretar arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU og nasjonalt regelverk på området, og har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for WTO-arbeid, bilaterale avtaler på det maritime området og maritimt internasjonalt markedsarbeid. Avdelingen følger EUs maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av regjeringens maritime strategi, miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for sjøsikkerhet og regelverk

    Seksjonen har ansvaret for arbeidet med sjøfartslovgivningen nasjonalt og internasjonalt gjennom arbeid i IMO, ILO og EU/EMSA. Seksjonen har ansvaret for Skipssikkerhetsloven, Skipsarbeidsloven, NIS loven og deler av Sjøloven. Seksjonen har etatsstyringsansvaret for Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer budsjettarbeid, oppfølging tilrettelegging og prioritering av etatenes arbeid. Seksjonen behandler også klagesaker fra Sjøfartsdirektoratet.

  • Seksjon for maritim politikk og markeder

    Maritim politikk og markeder har ansvar for departementets arbeid med rammebetingelser og virkemidler for de maritime næringer; inkludert rederier, verft og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører.Seksjonen er ansvarlig for tilskudsordning for sysselsetting av sjøfolk, nettolønn- og refusjonsordningene, og departementets arbeid i tilknytning til den særlige rederiskatteordning. Videre har den ansvar for de maritime virkemidler under Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og GIEKs byggelånsgarantiordning for skip, og følger generell miljøpolitikk, utdanning og kompetanse av betydning for de maritime næringer. Seksjonen har ansvar for oppfølging av statsrådens strategiske råd for maritim utvikling - MARUT.Maritim politikk og markeder arbeider med å videreutvikle internasjonale rammevilkår av betydning for maritime næringer, med særlig fokus på markedsadgang, dette gjelder både bilaterale skipsfartsavtaler, frihandelsavtaler og i WTO. Seksjonen har en aktiv dialog med andre maritime nasjoner og arbeider med å fremme norske maritime næringsinteresser i andre land, og har i tillegg ansvar for bilaterale maritime initiativer som for eksempel maritime arbeidsgrupper, inkludert nordiske og Europeiske. Maritim politikk og markeder er ansvarlig for departementets arbeid med EUs maritime politikk og har ansvar for norsk deltagelse i OECDs arbeidsgruppe for skipsbygging.