Olje- og energidepartementets tilskuddsordninger

Olje- og energidepartementet forvalter selv en tilskuddsordning knyttet til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra denne ordningen.

Øvrige tilskuddsordninger departementet har ansvar for er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat, Enova SF , Gassnova SF og Forskningsrådet. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider. 

Tilskudd til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

Formålet med ordningen er å gi støtte til virksomhet, tiltak eller samarbeid internasjonalt som understøtter departementets mål og oppgaver eller som tjener Norges interesser for øvrig innenfor petroleums- og energiområdet, herunder klima og CO2-håndtering. Under ordningen ytes tilskudd som staten gir som medlem av en internasjonal organisasjon, etter avtale med andre land eller støtte til frivillige organisasjoner om oppfølging av internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak.

For CO2-håndtering er det fastsatt følgende særskilte mål:

-         Økt forståelse for CO2-håndteringsteknologiers potensial for å bidra til reduserte klimagassutslipp.

-         Kunnskapsbygging, kompetanseoverføring og generell kapasitetsbygging internasjonalt, herunder fremme samarbeid om utvikling av rammer og regelverk for transport og lagring av CO2, samt samarbeid om lagring av allerede utskilt CO2.

-         Heve andre lands myndigheter og andre, aktuelle aktørers kompetanse med hensyn til nødvendig regulering og tilrettelegging for CO2-håndtering.

-         Anvendelse av CO2-håndteringsteknologier, herunder støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter.

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Nærmere om krav til innhold finner du i Regelverk for tilskuddsordning knyttet til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak.