Organisering og ledelse

Olje- og energidepartementets tilskuddsordninger

Olje- og energidepartementet forvalter selv en tilskuddsordning knyttet til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak. Nedenfor finner du informasjonen du trenger for å søke om tilskudd fra denne ordningen.

Øvrige tilskuddsordninger departementet har ansvar for er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat, Gassnova SF og Forskningsrådet. For mer informasjon om disse ordningene må du se på deres respektive internettsider. 

Tilskudd til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak

Formålet med ordningen er å gi støtte til virksomhet, tiltak eller samarbeid internasjonalt som understøtter departementets mål og oppgaver eller som tjener Norges interesser for øvrig innenfor petroleums- og energiområdet, herunder klima og CO2-håndtering. Under ordningen ytes tilskudd som staten gir som medlem av en internasjonal organisasjon, etter avtale med andre land eller støtte til frivillige organisasjoner om oppfølging av internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak.

For CO2-håndtering er det fastsatt følgende særskilte mål:

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist.

Nærmere om krav til innhold finner du i Regelverk for tilskuddsordning knyttet til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak.

Tilskuddsordning for å styrke kompetansemiljø for havvind

Tilrettelegging for nye næringer slik som havvind er en viktig del av statens oppgaver for å bidra til omstilling av økonomien. Det er flere gode kompetansemiljøer langs kysten, men det er viktig å bygge opp en enda bredere kompetansebase på steder og i regioner hvor det allerede finnes overførbar kompetanse fra for eksempel petroleums- og maritimsektor.

Det er bevilget 5 millioner kroner for 2023 i tilskudd for å styrke kompetansemiljø for havvind. Ordningen skal bidra til kapasitets- og kunnskapsoppbygging, kompetanseoverføring og -formidling for industriutvikling og tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind. Tilskudd skal bidra til å oppnå regjeringens overordnede mål i veikartet for grønt industriløft når det gjelder havvind.

Nærmere informasjon finner du i vedlagte oppdragsbrev og regelverk for tilskuddsordning for å styrke kompetansemiljø for havvind.