Råd og utvalg

Her kan du finne informasjon om hvem som sitter i råd tilknyttet Olje- og energidepartementet.
  • Energiklagenemda

    Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fatter. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda.

  • Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

    Kongen i Statsråd har 24.06.2011 oppnevnt og bemyndiget et sakkyndig råd som uavhengig tvisteløser for gasstransportsystemet. Rådet vil være tvisteløser i saker som gjelder rett til bruk av kapasitet, tildeling av kapasitet og overføring av kapasitet i gasstransportsystemet.

  • Petroleumsprisrådet

    Petroleumsprisrådet fastsetter normpriser for petroleum som er utvunnet på norsk sokkel.