Mer om nordisk samarbeid

Viser 1-5 av 426 treff.

 • NOU 2018: 7 - Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

  19.03.2018

  Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt. Utvalget har som en oppfølging av mandatet og tilleggsoppdrag vurdert hvordan man kan fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk. Utvalget har videre vurdert rammene for Statistisk sentralbyrås virksomhet. 

 • Samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap

  14.03.2018

  EU har et omfattende samarbeid innen samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap. Norge deltar i dette samarbeidet både gjennom EØS-avtalen og bilateralt.

 • Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

  29.01.2018

  NORDEFCO er rammen for det nordiske forsvarssamarbeidet og ble etablert i desember 2009. Et hovedmål for NORDEFCO er å bevare og videreutvikle landenes militære kapabiliteter og operative evne gjennom kostnadseffektivt samarbeid.

 • Planlagte saker til Stortinget vårsesjonen 2018

  26.01.2018

  Oversikt over planlagte proposisjoner og meldinger fra regjeringen Solberg til Stortinget vårsesjonen 2018, sortert etter departementene.

 • Videreutvikler svensk-norsk forsvarssamarbeid

  23.01.2018

  Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøkte 23. januar sin svenske kollega Peter Hultqvist i Stockholm. Regional sikkerhet, nordisk forsvarssamarbeid, videre bilateralt samarbeid og felles øvelser var blant temaene som ble diskutert.