Mer om nordisk samarbeid

Viser 1-5 av 307 treff.

 • NOU 2023: 17 - Nå er det alvor

  Rustet for en usikker fremtid

  05.06.2023

  Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Hele krisespektret ligger til grunn for kommisjonens mandat. Kommisjonens drøfting av det helhetlige risiko-, sårbarhets- og trusselbildet tar utgangspunkt i fire faktorer som treffer Norge bredt: Stormaktsrivalisering, teknologisk utvikling, klimaendringene og demografiske endringer. Disse faktorene er utgangspunktet for kommisjonens vurdering av den samlede beredskapen i Norge i et perspektiv på 10 til 20 år. Utviklingen i utfordringsbildet gjør at vi må ta høyde for flere langvarige og mer sammensatte hendelser og kriser. Alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen og de globale trendene som utfordrer den nasjonale beredskap en vår, gjør at det haster å styrke norsk beredskap. Kommisjonen vurderer hvordan beredskapsstrukturen er i dag, og hvilke endringer kommisjonen mener er nødvendige for å utvikle en sammenhengende og robust beredskapsstruktur, på lokalt, regionalt og sentralt nivå. Befolkningsperspektivet har stått i sentrum. Totalberedskapen er gjennomgått med kapitler som dekker sentrale beredskapsområder. Blant temaene som gjennomgås er forsyningssikkerhet, næringslivets rolle i beredskapen, den akutte livreddende innsatsen fra nødetatene og redningstjenesten, helseberedskap, totalforsvaret og betydningen av internasjonalt beredskapssamarbeid. Andre temaer som dekkes i utredningen er befolkningens egenberedskap, sivile beskyttelsestiltak, robustheten til kritisk infrastruktur som kraft og elektronisk kommunikasjon og viktigheten av en beredskapslovgivning for hele krisespektret. Resultatet av kommisjonens arbeid er en bredt anlagt utredning av samfunnssikkerhet og beredskap med konkrete anbefalinger for å ruste Norge for en usikker fremtid. Totalberedskapskommisjonens vurdering av norsk beredskap tilsier et stort behov for å prioritere sikkerhet og beredskap.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program veke 23

  02.06.2023

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 23, 2023.

 • NOU 2023: 16 - Evaluering av pandemihåndteringen

  Rapport fra Koronautvalget

  02.06.2023

  Koronautvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. april 2022 for å gjennomgå og trekke lærdom fra koronapandemien i Norge. Utvalget skulle gi en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien fra februar/mars 2020 til det tidspunktet utvalget avsluttet sitt arbeid. I tillegg skulle utvalget vurdere håndteringen av omikronvarianten i perioden 1. november 2021 til 1. mai 2022 spesielt.

 • Nett-tv

  Felles og langvarig støtte til Ukraina

  30.05.2023

  Statsminister Jonas Gahr Støre møtte tirsdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Oslo. De diskuterte blant annet Natos forhold til Ukraina og hvordan Sverige, Finland og Norge kan samarbeide i Nato.

 • Forsvarskommisjonen har levert sin rapport

  03.05.2023

  - Regjeringen har styrket Forsvaret med mer penger, mer personell og mer materiell. Det skal vi fortsette med. Det er helt nødvendig at vi nå bruker en større andel av samfunnets ressurser på forsvar. Vi har satt ned Forsvarskommisjonen for å få innspill til den videre utviklingen av Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

 • Side 1 av 62
 • Side 1 av 62