Merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester

Vi viser til tidligere korrespondanse om den merverdiavgiftsrettslige behandlingen av veksling av Bitcoin.

Skattedirektoratet har tidligere inntatt det rettslige standpunktet at omsetning av bitcoin er merverdiavgiftspliktig omsetning av elektronisk tjenester, og at unntaket for finansielle tjenester i mval. § 3-6 ikke kommer til anvendelse. Dette standpunktet ble tilkjennegitt i direktoratets publiserte uttalelse av 11. november 2013.

I en dom av 22. oktober 2015 i sak C-264/14 konkluderte EU-domstolen med at tjenester som består i veksling av bitcoin er unntatt fra merverdiavgiftsplikten etter EUs merverdiavgiftsdirektiv, som en finansiell tjeneste. Sett i lys av denne dommen ble det herfra rettet en henvendelse til Skattedirektoratet om på nytt å vurdere dette temaet.

I sin tilbakemelding hit har Skattedirektoratet foreslått å endre det inntatte standpunktet i tråd med den ovennevnte dommen fra EU-dommen. Direktoratet mener at dette kan skje gjennom en fortolkning av unntaket i mval. § 3-6.  

Finansdepartementet har ingen innvendinger mot denne løsningen. Departementet viser blant annet til Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) s. 193 hvor det fremgår:

«Oppregningen av de ulike tjenestene i bokstav a-f er ikke uttømmende, men er også ment å gi rom for nye tjenester, blant annet som følge av endringer i markedsstrukturen. Det presiseres at det er tjenestens art som unntas»

Departementet viser videre til at en etablert praksis ved EU-domstolen som utgangspunkt er ansett å være en tungtveiende rettskilde ved tolkningen av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester, se bl.a. premiss 48 i Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 1632. 

Vi ber om at direktoratet foretar nødvendige endringer og presiseringer av tidligere uttalelser om dette, slik at disse blir i tråd med den praksis som gjelder i EU.   

Med hilsen

Tor Lande e.f.
avdelingsdirektør 

Kristin Marker Sollie
førstekonsulent

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer