Vedlegg til høring om obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Forslag til forskrift:

Forskrift om endring av forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx. 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 11-11 første ledd.

I

I forskrift 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern gjøres følgende endringer:

Ny § 11-7 skal lyde:

§ 11-7. Krav til stadig beløpsmessig balanse

 Sikkerhetsmassens verdi skal til enhver tid utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen.

II 

Forskriften trer i kraft straks.

 

Til toppen