Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.03.2017

Vår ref.: 17/369 FMA

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett (OMF) til dekning i sikkerhetsmassen.

Obligasjoner med fortrinnsrett har fått en sentral betydning i bankenes finansieringsstruktur, og en viktig status i EUs regelverk som et særskilt sikret gjeldsinstrument. Den europeiske banktilsynsenheten (EBA) har også nylig publisert en rapport og anbefalinger om harmonisering av «covered bond»-regelverket i EU1.

Systemet med obligasjoner med fortrinnsrett bygger på et prinsipp om at verdien av obligasjonseiernes fordringer skal motsvares av verdien av de fordringer som inngår i sikkerhetsmassen. For norske utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett følger det av finansforetaksloven § 11-11 at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal overstige verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen (krav til stadig beløpsmessig balanse). Formålet med bestemmelsen er å sikre at sikkerhetsmassen til enhver tid er tilstrekkelig til å dekke krav som har fortrinnsrett til dekning av den.

I brev 5. januar 2017 fra Finans Norge anmodes det om at departementet fastsetter et krav om at verdien av sikkerhetsmassen skal minst utgjøre 102 prosent av obligasjonsgjelden, jf. også bl.a. Finans Norges høringsmerknad til høringsnotat 10. mai 2016 om gjennomføring av EMIR2 i norsk rett. Brevet fra Finans Norge 5. januar 2017 er vedlagt.

Europarlaments- og rådsforordning 2012/648/EU om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre, også kalt EMIR (European Market Infrastructure Regulation), ble vedtatt 8. juni 2011, og trådte i kraft i EU 16. august 2012.  EMIR ble gjennomført i Norge ved inkorporasjon ved lov 17. juni 2016 nr. 30. I tillegg er det behov for gjennomføring av tilhørende Kommisjonsforordninger- og beslutninger ved forskrift.  Departementet arbeider for å få tatt inn og gjennomført kommisjonsforordninger til EMIR, slik at hele regelverket kan tre i kraft i Norge så raskt som mulig.

Etter EMIR-regelverket gis det adgang for unntak fra reglene om clearingplikt og unntak fra reglene om risikoreduserende tiltak for visse OTC-derivater.  Det følger et særlig unntak for OTC-derivater som inngår i sikkerhetsmassen til OMF (covered bonds) i kommisjonsforordning (EU) 2015/2205 artikkel 1 nr. 2 og kommisjonsforordning (EU) 2015/2201 artikkel 30. For å få slike unntak må OMF tilfredsstille flere krav, herunder at de er underlagt krav om overpantsettelse på minst 102 pst. I Prop. 166 L (2015–2016) om blant annet forslag til gjennomføring av EØS-rettslige forpliktelser etter EMIR i verdipapirhandelloven, har departementet vist til at det pågår et bredere arbeid i departementet med regelverket for OMF, som også omfatter spørsmålet om overpantsettelse, og at Finans Norges høringsmerknad vil følges opp i forbindelse med dette arbeidet.

Finansnæringen har over tid særlig pekt på viktigheten av fleksibilitet for kredittforetakene for oppfyllelse av kravet til stadig beløpsmessig balanse. Det er i denne sammenheng også vist til at kredittvurderingsbyråene uansett stiller strenge krav for å gi en høy kredittgradering. Det kan blant annet være krav om overpantsettelse og strenge krav til likviditetsstyring. I forbindelse med lovarbeidet i Ot. prp. nr. 11 (2006-2007) om blant annet nye regler om obligasjoner med fortrinnsrett, fant departementet den gang ikke grunn til å foreslå et uttrykkelig krav om at sikkerhetsmassen måtte overstige de fordringene som har fortrinnsrett til dekning i den, med en viss sikkerhetsmargin. I enkelte land stilles imidlertid et uttrykkelig krav om såkalt overpantsettelse. Et uttrykkelig krav om overpantsettelse kan gjøre det lettere for kredittforetakene å overholde lovkravene ved et prisfall i de fordringene som obligasjonen er sikret med fortrinnsrett i. I EBAs rapport side 54, som det er vist til innledningsvis, vises det til at det eksisterer et bredt spekter av minimumskrav til overpantsettelse i ulike land i EU, opp til krav om minst 25 pst. overpantsettelse. Det er bare Norge og Italia som ikke har fastsatt et kvantitativt minstekrav til overpantsettelse.

Som nevnt har obligasjoner med fortrinnsrett fått en sentral betydning i bankenes finansieringsstruktur, og en viktig status i EUs regelverk som et særskilt sikret gjeldsinstrument.  EU har også innført pliktig clearing av OTC-derivater. Bakgrunnen for dette har vært erfaringene med markedet for OTC-derivater under den internasjonale finanskrisen, da manglende åpenhet bidro til økt usikkerhet om aktørenes soliditet, noe som medførte blant annet redusert likviditet i interbankmarkedet og økt systemrisiko. Det kan reises spørsmål til den løsningen EU nå har valgt ved å åpne for unntak fra pliktig clearing av OTC-derivater som inngår i sikkerhetsmassen til OMF, som igjen skal anses som et særskilt robust gjeldsinstrument. Det er fortsatt slik at robustheten til en OMF avhenger særlig av kvaliteten i sikkerhetsmassen og finansieringsstrukturen til kredittforetakene.

Alle norske OMF-foretak har i dag en overpantsettelse på over 2 pst. som følge av bl.a. rating- og markedskrav. Departementet har utarbeidet et forslag til forskriftsregel om at sikkerhetsmassens verdi til enhver tid skal utgjøre minst 102 prosent av verdien av obligasjonene med fortrinnsrett til dekning i sikkerhetsmassen. Et slikt regulatorisk krav vil innebære en formalisering av gjeldende praksis, og vil bidra til redusert usikkerhet blant investorer og derivatmotparter. Finansdepartementet vil også sende et eget brev til Finanstilsynet hvor det bes om en bredere gjennomgang av OMF-systemet i Norge, herunder en vurdering av hvilket nivå for overpantsettelse man bør legge seg på i Norge som en mer langsiktig løsning.

Departementet ber om merknader til høringsbrevet med vedlegg, herunder forskriftsutkastet. Det bes om merknader innen 23. mars 2017. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og hvis aktuelt forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater, virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer mv. som ikke er oppført på adressatlisten.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

Vedlegg
Gjenpart: Finanstilsynet

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne

Fridtjof Nansens plass 6

0160

OSLO

Aksjonærforeningen i Norge

Postboks 1963 Vika

0125

OSLO

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Bankenes sikringsfond

Postboks 2579, Solli

0202

OSLO

Banklovkommisjonen

Postboks 1179, Sentrum

0107

OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030

OSLO

Brønnøysundregistrene

          

8910

BRØNNØYSUND

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034

OSLO

Den norske advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164

OSLO

Den norske aktuarforening

Maridalsveien 91

0461

OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 2914 Solli

0230

OSLO

Direktoratet for økonomistyring

Postboks 7154 St. Olavs plass

0130

OSLO

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Postboks 1107 - Sentrum

0104

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473 Solli

0202

OSLO

Finansforbundet

Postboks 9234 Grønland

0134

OSLO

Finansieringsselskapenes forening

Postboks 2330, Solli

0201

OSLO

Finansmarkedsfondet

Norges Forskningsråd

1327

LYSAKER

Folketrygdfondet

Postboks 1845 Vika

0123

OSLO

Forbrukerombudet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4594 Nydalen

0404

OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Handelshøyskolen BI

         

0442

Oslo

Handelshøyskolen i Bodø

Mørkvedtråkket 30

8026

BODØ

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Bontelabo 2

5003

BERGEN

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Huseiernes landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152

OSLO

Høgskolen i Sørøst-Norge

         

         

         

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Postboks 133

6851

SOGNDAL

Initiativ for etisk handel

Postboks 2920 Solli

0230

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep

0030

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

Kommunalbanken Norge

Postboks 1210,  Vika

0110

OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

KS

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgate 11

0181

OSLO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Postboks 8048 Dep

0031

OSLO

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Postboks 800

6805

FØRDE

Nasdaq OMX Oslo ASA

Postboks 443

0213

OSLO

Nordic Association of Electricity Traders

c/o Nasdaq OMX Oslo ASA

1326

LYSAKER

Nordic Trustee

Postboks 1470 Vika

0116

OSLO

Norges Bank

Postboks 1179 Sentrum

0107

OSLO

Norges eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55

0256

OSLO

Norges handelshøyskole

Helleveien 30

5045

BERGEN

Norges Interne Revisorers Forening

Postboks 1417 Vika

0115

OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augusts gate 9

0154

OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116

OSLO

Norsk Kapitalforvalterforening

c/o Advokatfirmaet BA-HR

0117

OSLO

Norsk Venturekapitalforening

Postboks 1730 Vika

0121

OSLO

Norsk Øko-Forum

Postboks 9070 Grønland

0133

OSLO

Norske finansanalytikeres forening

Postboks 1276, Vika

0111

OSLO

Norske Forsikringsmegleres Forening

Postboks 1644 Vika

0119

OSLO

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Postboks 1419 Vika

0115

OSLO

NOS Clearing ASA

Postboks 246 Sentrum

0103

OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8090 Dep

0032

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033

OSLO

Oslo børs

Postboks 460 Sentrum

0105

OSLO

Pensjonskasseforeningen

Postboks 2417 Solli

0201

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030

OSLO

Regnskap Norge

postboks 99 Sentrum

0101

OSLO

Riksadvokaten

Postboks 8002 Dep

0030

OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032

OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030

OSLO

Sivilombudsmannen

Postboks 3 Sentrum

0101

OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103

OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134

OSLO

Skatterevisorenes Forening

Skatt nord - Bodø

8002

BODØ

Småbedriftsforbundet

Postboks 453 Sentrum

6401

MOLDE

Sparebankforeningen i Norge

Postboks 2521, Solli

0202

OSLO

Statens Pensjonskasse

Postboks 5364 Majorstuen

0304

OSLO

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033

OSLO

Statsministerens kontor

Postboks 8001 Dep

0030

OSLO

The Nordic Association of Marine Insurers

Hansteensgt. 2

0253

OSLO

Universitetet i Agder

Postboks 422

4604

KRISTIANSAND S

Universitetet i Bergen

Postboks 7800

5020

BERGEN

Universitetet i Oslo

Postboks 1072 Blindern

0316

OSLO

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

         

9037

TROMSØ

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032

OSLO

Verdipapirfondenes forening

Postboks 2524 Solli

0202

OSLO

Verdipapirforetakenes Forbund

Postboks 1501 Vika

0117

OSLO

Verdipapirsentralen

Postboks 4

0051

Oslo

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Postboks 9232

0134

OSLO

ØKOKRIM

Postboks 8193 Dep

0034

OSLO

Til toppen