Fylkesoversikt

Her finner du en fylkesvis oversikt over regjeringens satsing på justissektoren.

Akershus
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Nordland
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Troms
Østfold

Akershus

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Kriminalomsorg – nytt tilbud for unge lovbrytere
Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Oslo-området. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

(Til toppen)

Buskerud

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

(Til toppen)

Finnmark

Storskog
Storskog grensepasseringssted er en Schengen-yttergrense og et viktig grensested for trafikk mellom Norge og Russland. Det er lagt inn midler til utstyr til grensestasjonen blant annet for å forbedre kontrollvirksomheten. Budsjettet gir også rom til opprettelse av stillinger slik at åpningstiden kan utvides.

Kontoret for voldsoffererstatning
Kontoret for voldsoffererstatning i Vardø behandler og avgjør søknader om voldsoffererstatning i første instans. Regjeringen ønsker å bedre erstatningsordningene for volds- og kriminalitetsofre og deres pårørende. For å styrke voldsofrenes stilling vil Regjeringen fremme en proposisjon i løpet av høsten 2008 om en økning av maksimumsbeløpet for utbetaling av voldsoffererstatning fra 20 G (grunnbeløpet i folketrygden) til 40 G med virkning fra 1. juli 2009. Derfor foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til erstatning til voldsofre med fire millioner kroner i 2009.

(Til toppen)

Hedmark

Kriminalomsorg - overgangsbolig
Kriminalomsorgen vil igangsette planlegging og prosjektering av overgangsbolig på Hamar. Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen av innsatte til samfunnet, med faglig kompetanse som særlig ivaretar behovet for bo-, arbeids- og sosialtrening.

Politihøgskolens kurs- og øvingssenter
Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes dette til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen. Kapasiteten ved Politihøgskolens kurs- og øvingssenter på Kongsvinger vil i den forbindelse bli utvidet Kapasiteten ved Politihøgskolens kurs- og øvingssenter på Kongsvinger vil i den forbindelse bli utvidet slik at inntil 150 førsteårsstudenter kan utdannes der.

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med fem millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Hordaland

Nye lokaler for Gulating lagmannsrett
Regjeringen vil sette i gang byggingen av nye lokaler for Gulating lagmannsrett i 2009 og foreslår å bevilge 20 millioner kroner til formålet. Regjeringen er opptatt av at Gulating lagmannsrett skal ha tidsriktige og funksjonelle lokaler som legger til rette for en effektiv saksavvikling og ivaretar hensynet til sikkerhet, tilgjengelighet og åpenhet. Nye domstolslokaler vil bidra til å sikre en god utnyttelse av justissektorens ressurser. Nye Gulating lagmannsrett vil bli oppført sentralt i Rådhuskvartalet i Bergen.

Kriminalomsorg - nytt tilbud for unge lovbrytere
Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Bergen. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med 5 millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Nordland

Politihøgskolen
Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes dette til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen.

Det er startet et arbeid med sikte på nye lokaler til Politihøgskolen i Oslo. Det vil imidlertid ta tid før nye lokaler står ferdig. For å møte etatens kortsiktige behov vil kapasiteten økes ved eksisterende avdelinger ved Politihøgskolen i Oslo og Bodø. I tillegg skal øvingsanlegget i Kongsvinger bygges ut.  Inntil 150 førsteårsstudenter kan utdannes ved Politihøgskolens øvingssenter i Kongsvinger fra høsten 2009 og 144 studenter skal tas opp i Bodø.

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med fem millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Oppland

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med fem millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Oslo

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 561 millioner kroner til Nødnett i 2009 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Barnehus
Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling - såkalte Barnehus (tidligere Barnas hus) – i Bergen og Hamar. I 2008 blir det opprettet Barnehus i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo.

Kampen mot gjengkriminalitet
Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom Politidirektoratet, Oslo politidistrikt, nærliggende politidistrikt og politiets særorganer for å sikre en koordinert og styrket innsats mot gjengkriminalitet. Det er i perioden 2006 – 2008 årlig bevilget seks millioner kroner til prosjektet for å sikre økt innsats. Det er positive effekter av satsingen. Høsten 2008 vil det bli tatt stilling til om prosjektet skal videreføres i 2009.

Oslo politidistrikt
Budsjettet til Oslo politidistrikt er økt med 38,2 millioner kroner (eksklusive lønns- og prisstigning) fra saldert budsjett i 2008. Dette skal dekke 20 nye politistillinger fra høsten 2009, opprettelse av sivile stillinger slik at politiutdannede kan frigjøres fra administrative oppgaver til politioppgaver og styrking av utlendingsforvaltningen. Videre skal det dekke opprettelse av to politiposter. Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet foreslås det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 slik at det kan opprettes 3 tverrfaglige etterforskningsteam.

Politihøgskolen
Regjeringen vil ha en mer effektiv straffesakskjede og øker derfor opptaket til politiet. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 økes dette til 552 studenter. Dette er det høyeste opptaket av studenter som har vært ved Politihøgskolen.

Kripos
Regjeringen vil starte oppfølgingen av voldtektsutvalgets forslag i NOU 2008: 4 ”Fra ord til handling” om etablering av en ny landsdekkende spesialenhet, SEPOL, ved å i første omgang etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra 2. halvår 2009.

Politiets utlendingsenhet
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med totalt 60 millioner kroner til politiets arbeid på utlendingsfeltet. I revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble det bevilget 40 millioner kroner for å kunne håndtere økte asylankomster, uttransporteringer og behandling av oppholdssaker. Regjeringen foreslår å videreføre og øke bevilgningen med ytterligere 20 millioner kroner. Politiets utlendingsenhet vil i den forbindelse bli styrket blant annet i arbeidet med registrering av asylsøkere og uttransporteringer.

Kriminalomsorg
Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Oslo-området. Det nye tilbudet skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet, skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med lokalt barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. For å gi kvinner et likeverdig tilbud som det som eksisterer for menn ved Oslo fengsel foreslår regjeringen å bevilge 2,5 millioner kroner i 2009 til et stifinnerprosjekt for kvinner ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

(Til toppen)

Rogaland

Egnede og godt vedlikeholdte lokaler er viktige rammebetingelser for kvaliteten på straffegjennomføringen og for kriminalomsorgens tilrettelegging for en tilbakeføringsgaranti. Justisdepartementet vil i 2009 prioritere å avvikle flermannsrommene ved Åna fengsel og erstatte disse med enmannsceller.

(Til toppen)

Sogn og Fjordane

Redningshelikopterbase i Florø
Regjeringen mener at redningshelikopterberedskapen på Nord-Vestlandet bør bedres og har besluttet å opprette en ny redningshelikopterbase i Florø i 2009. Basen vil få døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege.

(Til toppen)

Troms

DNA-reformen
Fra 1. september 2008 er politiet gitt mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Regjeringen legger opp til en sentral finansiering av DNA-analyser. Totalt er det bevilget ca. 103 millioner kroner til DNA-reformen i 2009. Inkludert i beløpet er også 1,35 millioner kroner til forberedelse av et nytt offentlig analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø.

Alternativ til vold
Det er et mål at stiftelsen Alternativ til vold skal ha et landsdekkende tilbud til voldsutøvere. I 2008 er det etablert/under etablering ATV-tilbud i Oslo, Sandvika, Langesund, Arendal, Kristiansand, Stavanger og Drammen. I 2009 foreslås det å øke tilskuddet med fem millioner kroner, slik at tilbudet kan utvides med ytterligere fire steder (Hedmark/Oppland, Hordaland, Nordland og Troms).

(Til toppen)

Østfold

Nødnett
Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det vil gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Utbyggingen av Nødnett er om lag ett år forsinket. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i operativ bruk i 2009. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for utbyggingen av systemet og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten.

Halden fengsel
Regjeringen foreslår å bevilge 81 millioner kroner på Justisdepartementets budsjett til engangsinvesteringer til Halden fengsel, bl.a. inventar , møbler  og  sikkerhet sutstyr . Videre foreslås en byggebevilgning på 550 millioner kroner på Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett til Halden fengsel i budsjettet for 2009. Fengselet som er Statsbyggs største byggeprosjekt, og en arbeidsplass for vel 200 mennesker, vil bli Norges mest moderne fengsel. Fengselet som skal står klar t  til bruk i 2010, vil med 251 nye fengselsplasser bidra til å ivareta kriminalomsorgens fremtidige kapasitetsbehov  og styrke innholdet i soningen. Ikke siden Ringerike fengsel sto ferdig i 1997 har det vært bygget nytt fengsel i Norge i denne størrelsesordenen. Fengselet bygges på en 300 mål stor tomt med en total bygningsmasse på 27 500 kvadratmeter. Målet er å velge løsninger som gir lavest mulig energibruk i forhold til brukernes behov over bygningens livsløp. Innemiljøet skal fremme trivsel og helse for alle brukere av anlegget.

(Til toppen)

Til toppen