Ringebu kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Buhagen vest

Fylkesmannen i Oppland

Serviceboks
2626 Lillehammer

RINGEBU KOMMUNE - INNSIGELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BUHAUGEN VEST

Vår ref

Dato

2002/2163- P/PSE

20.11.2002

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Oppland datert 7. juni 2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Oppland har innsigelse til reguleringsplan for Buhaugen vest.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen for Buhaugen vest. Innsigelsen fra fylkesmannen i Oppland er dermed ikke tatt til følge. Departementet mener at de negative konsekvensene av 18 nye hytter i planområdet, og den økte ferdselen inn i villreinens leveområde som bruken av disse hyttene vil forårsake, vil være liten. Kommunen bør prioritere arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Venabygdsfjellet, og la innført behandlingstopp for nye reguleringsplaner gjelde inntil revidert kommunedelplan er vedtatt.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen omfatter et hytteområde på Venabygdsfjellet i Ringebu kommune. Innenfor planområdet ligger det i dag 36 eksisterende hytter, og planen åpner for 18 nye hytter som fortetting. Det legges til rette for høystandardhytter med maksimum bruksareal 120 kvm. Det aktuelle arealet ligger inntil "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet, tett ved Venabu fjellhotell. Det er fra før mange hytter i området og betydelig trafikk/ferdsel i tilknytning til hytter og reiselivsbedrifter. Riksvei 27 genererer biltrafikk til og over Venabygdsfjellet mellom Gudbrandsdalen/Ringebu og tilgrensende områder i Hedmark.

Gjeldende kommunedelplan for Venabygdsfjellet viser områder for kommersiell reiselivsnæring og en rekke områder for fritidsbebyggelse. Buhaugen vest er ett av disse områdene, uten at det er angitt noe nærmere om utbyggingsomfang.

Fylkesdelplan for Rondane, sist godkjent av Miljøverndepartementet 18. mai 2000, har som målsetting å ivareta leveområdet for villreinen. Det aktuelle planområdet ligger ca 2 kilometer fra grensen for villreinens leveområde, i det som i fylkesdelplanen er omtalt som influensområdet. Fylkesdelplankartet viser utbredelsen av leveområdet og influensområdet og det er gitt egne retningslinjer for arealbruken i disse områdene. I retningslinjene heter det blant annet at planer og tiltak i influensområdet skal vurderes i forhold til leveområdet. Det er spesielt nevnt at ferdsel i forhold til leveområdet skal være vurdert og avklart i kommunale og private planforslag og at kommunedelplaner bør revideres hvert fjerde år. Kommunedelplanen for Venabygdsfjellet ble vedtatt i 1988 og er ikke revidert siden.

Villreinen i Rondane representerer en betydelig andel av restbestanden av den ville europeiske fjellreinen. Ut i fra nasjonale og internasjonale mål om bevaring av genetiske ressurser, er det derfor av svært stor betydning å kunne forvalte villreinen og dens leveområder slik at fremtidig overlevelse i livskraftig bestand sikres. Større utbygginger i nye områder på Venabygdsfjellet bør derfor unngås. Siden 1970-tallet og frem til i dag har antall dyr i villreinstammen i området økt betydelig. Det er i dag anslagsvis 3500 dyr etter kalving og ca. 2600 vinterdyr, mot ca. 70 dyr for 30 år siden.

Ringebu kommune vedtok reguleringsplan for Buhaugen vest i møte 27. september 2001. Kommunens begrunnelse for sitt vedtak er at det kun dreier seg om en beskjeden utbygging i et område der det finnes flere hytter fra før. Kommunen mener at utbyggingen slik den er planlagt ikke vil innebære vesentlige inngrep som vil medføre en forringelse av området i forhold til friluftslivs- og rekreasjonsformål.

Kommunen mener at 18 nye hytter og hytteområdets avstand fra villreinens leveområde har lite å si for ferdselen inn i området. Hovedproblemet er at bygdefolk og hytteeiere fra hele fjellområdet tar bil inn til Spidsbergseter, like inntil villreinens leveområde, for å gå tur. Tiltak for å kanalisere ferdselen på Venabygdsfjellet har etter kommunens syn langt større relevans i forhold til villreininteressene enn de nye hyttene på Buhaugen vest.

Kommunen anfører at det i planen legges opp til en skånsom utbygging uten store naturinngrep, at eksisterende veier ikke skal utvides og at veier inn til og i hyttefeltet ikke skal vinterbrøytes. Videre er gamle og viktige stier/råk sikret og skiløypenettet er ivaretatt uten nye naturinngrep. Kommunen viser til at planen har hatt lang behandlingstid, med oppstart tidligere enn andre planer i området som har blitt vedtatt og egengodkjent av kommunen uten at det har vært fremmet innsigelse. Kommunen har nå innført behandlingsstopp for nye planer i påvente av at kommunedelplanen for Venabygdsfjellet skal bli revidert. Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til reguleringsplan for Buhaugen vest i brev av 7. mai 2001. Som grunnlag for innsigelsen er det vist til at planområdet ligger langt inne på Venabygdsfjellet, nær opp til villreinens leveområde. Det anføres at økt hyttebygging vil føre til økt ferdsel inn i leveområdet for villreinen og true villreinens eksistensgrunnlag. Fylkesmannen anfører at planforslaget ikke har gjennomgått de prinsipielle avklaringer som kreves i fylkesdelplan for Rondane. Fylkesmannen mener at det er viktig at utviklingen styres ved hjelp av en samordnet planlegging for hele dette fjellområdet, og at reguleringsplanen må avvente revisjon av kommunedelplan for Venabygdsfjellet. Fylkesmannen mener reguleringsplanen klart er i strid med retningslinjene i fylkesdelplan for Rondane og at det vil være svært uheldig med en "bit-for-bit" utbygging på Venabygdsfjellet. Det anføres for øvrig at usikkerheten om konsekvensene for villreinen av økt ferdsel, bør tilsi en "føre-var" holdning. Oppland fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse til reguleringsplan for Buhaugen vest, men har tydelig anmodet kommunen om å utsette saken i påvente av revisjon av kommune-delplan for Venabygdsfjellet. Fylkeskommunen bygger sin uttalelse på en tilråding fra planrådet for villrein i Rondane. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 9. september 2002 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge. DN mener at planen er i konflikt med målsettinger og retningslinjer i fylkesdelplan for Rondane, som den kommunale arealforvaltningen skal legge til grunn. DN mener at en eventuell videre utbygging i området må skje i samsvar med oppdatert kommunedelplan, hvor villreininteressene i Rondane er tilstrekkelig ivaretatt. DN er dermed enig i fylkesmannens vurdering av saken, og konkluderer med at å åpne opp for videre utbygging i området nå vil være i strid med nasjonale villreininteresser. Mekling i saken ble avholdt 12. desember 2001 uten at en oppnådde enighet og saken ble besluttet oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 7. juni 2002 anbefalt at departementet tar innsigelsen til følge. Befaring ble gjennomført 22. august 2002 med representanter fra Ringebu kommune, fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Grunneierne orienterte om planen og representanter for hytteeiere og reiselivsnæringen i området ga uttrykk for sine synspunkter i saken.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten i saken gjelder planlegging for ny fritidsbebyggelse i et eksisterende hyttefelt. Spørsmålet er om denne fortettingen med 18 nye hytter, vil skape økt ferdsel i villreinens leveområde, slik at villreinens eksistensgrunnlag trues.

Reguleringsplanen for Buhaugen vest er i hovedsak i tråd med gjeldende kommunedelplan for Venabygdsfjellet. Det er foretatt en mindre grensejustering som departementet ikke har merknader til. Kommunedelplanen viser områder for kommersiell reiselivsnæring og en rekke områder for fritidsbebyggelse, herunder Buhaugen vest. Til tross for at kommunedelplanen er fra 1988 og ikke sier noe om utbyggingsomfang, er den gjeldende plangrunnlag for området. Grensen for fritidsbebyggelse i kommunedelplanen går i ytterkant av planområdet for Buhaugen vest.

Departementet er kjent med at det de seneste årene er vedtatt flere reguleringsplaner med formål fritidsbebyggelse på Venabygdsfjellet. Planene er vedtatt etter siste revisjon av fylkesdelplan for Rondane. Kommunen vedtok 21. mars 2002 at ingen flere reguleringsplaner skal sluttbehandles før kommunedelplanen for Venabygdsfjellet er ferdig revidert. I den sammenheng er det satt i gang undersøkelser for å kartlegge omfanget av og mønsteret i ferdselen på Venabygdsfjellet, samt betydningen av økt ferdsel for villreinen.

Fylkesdelplanen for Rondane har retningslinjer om revidering av kommunedelplanene hver valgperiode. Det sies særskilt at kommunene bør revidere eldre reguleringsplaner for hytter som ennå ikke er påbegynt eller bare delvis utbygd, med sikte på å redusere antall hytter. Det sies også at retningslinjene skal praktiseres strengest nært opp til leveområdet for villreinen. Eventuell utbygging skal planlegges og tilrettelegges slik at det ikke fører til økt ferdsel i villreinens leveområde.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i Oppland og Direktoratet for naturforvaltning i at en videre utbygging på Venabygdsfjellet vil kunne bidra til økt ferdsel inn i leveområdet for villreinen, og at en derfor må være restriktiv med hensyn til ny utbygging. Departementet mener imidlertid at økningen som følge av reguleringsplanen vil være svært liten. Det er allerede stor aktivitet med betydelig ferdsel i og fra "sentrumsområdet". Både eksisterende hytter, reiselivsbedrifter og stor friluftsaktivitet hele året bidrar til dette. For å begrense ferdselen inn i villreinens leveområde er det vedtatt stopp- og parkeringsforbud på riksvei 27 vinterstid. Departementets holdning er at fortetting i "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet er å foretrekke fremfor utbygging i andre områder som er mer uberørte og der konflikten med villreininteressene er større. Reguleringsplanen for Buhaugen vest grenser inntil sentrumsplanen (Friska-Buhaugen), hvor bl.a. Venabu fjellhotell inngår.

Miljøverndepartementet har etter en totalvurdering kommet til at hensynt til nasjonale og regionale interesser ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å tilsidesette kommunens planvedtak. Departementet legger til grunn for sin avgjørelse at det kan forsvares å åpne opp for denne fortettingen av eksisterende hyttefelt. Departementet mener dette vil ha svært begrenset betydning for ferdselen inn i villreinens leveområde. Etter departementets oppfatning er det ikke grunnlag for ytterligere fritidsbebyggelse lenger inn på fjellet, nærmere villreinens leveområde.

Departementet vil støtte opp om kommunens strategi om å utvikle "sentrumsområdet" på Venabygdsfjellet for reiseliv og hytteturisme. Denne strategien vil bidra til en konsentrasjon av inngrep og aktivitet i området. Brukernes oppmerksomhet vil dermed rettes mot dette området, og ikke mot mer konfliktfylte arealer omkring.

Influensområdet for villreinen er stort, og omfatter det meste av hyttene og reiselivsbedriftene på Venabygdsfjellet. Det er ca. to kilometer fra Buhaugen vest til grensen for villreinens leveområde. Problemet med økt ferdsel inn i leveområdet bør uavhengig av reguleringsplanen for Buhaugen vest vurderes løst ved alternative tiltak og virkemidler, for eksempel kanalisering av ferdselen.

Departementet er av den oppfatning at kommunen selv og villreinutvalget for Rondane sør sitter med god kunnskap om villreinen i området, og mener også på den bakgrunn at kommunen er skikket til å vise det nødvendige forvalteransvar i forhold til villreininteressene. Kommunene, fylkeskommunene og staten har over tid, i fellesskap, vist ansvar og sørget for at den europeiske villreinstammen i Rondane har kunnet styrke seg betydelig.

Departementet viser også til at kommunen vil følge opp vedtaket om behandlingsstopp av nye planer og om å prioritere arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Venabygdsfjellet. Kommunedelplanrevisjonen bør omfatte en samlet, helhetlig vurdering av hytteutbyggingen på Venabygdsfjellet, og bidra til at en i fremtiden unngår en uheldig "bit-for-bit" utbygging.

Departementet har gjort en endring i tegnforklaringen til plankartet ved at betegnelsen "boliger" er erstattet med "fritidsbebyggelse" under reguleringsformålet "byggeområder".

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Ringebu kommunes vedtak i møte den 29. september 2001 om reguleringsplan for Buhaugen vest, med endring i tegnforklaringen til plankartet ved at betegnelsen "boliger" er erstattet med "fritidsbebyggelse" under reguleringsformålet "byggeområder".

Det stadfestete reguleringsplankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg:
Saksdokumentene
Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi:
Ringebu kommune
Oppland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning