Aurskog-Høland kommune - innsigelse mot reguleringsplan for Finstadbru golfbane (jordvern)

Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen
Schweigaardsgate 4
0185 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato 11.04.2003

02/01803/007 L12

2002/2655- P/BEE

Aurskog-Høland kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Finstadbru golfbane

Det vises til brev fra Akershus fylkeskommune av 22.07.02 med oversendelse av fylkestingets vedtak i nevnte innsigelsessak. På bakgrunn av krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev av 12.07.02 skal saken avgjøres av Miljøverndepartementet, jf forskrift om vedtekter for forsøk i Akershus fylkeskommune § 27-2 nr. 2 annet ledd.

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Miljøverndepartementet at det kan anlegges en 18 hulls golfbane på Finstadbru. Departementet viser imidlertid til at planen inneholder plantekniske og juridiske mangler, slik at den av formelle grunner må sendes tilbake til kommunen for nødvendig justering.

Bakgrunn for saken
Planforslaget
innebærer at ca 495 daa dyrket mark og ca 246 daa skogsmark kan bli disponert til golfformål. Hele planområdet er om lag 765 daa og inneholder ellers bevaringsområder og veier, samt områder utlagt til byggeområder, bolig, industri og allmennyttige formål. Banen har 18 hull og ligger 1.5 km fra tettstedet Aurskog, ca 5 mil øst for Oslo. Banen grenser både mot riksvei 170 fra Fetsund og 171 fra Sørum. Den ligger i nærheten av skole, tettsted og i et område der det er nærhet til ubebygde industri- og boligområder. Den lokale idrettsklubben står bak prosjektet og intensjonen er å lage en rimelig bane med få inngrep, der prisen for medlemskap skal holdes nede. Golfklubben understreker at arealet enkelt skal kunne tilbakeføres til landbruk, at toppjordsmonnet for enkelte ubrukte arealer vil forbedres, at dyrkbare arealer får vanningsanlegg, at vannmagasin anlegges og at flomområder dreneres.

Det er reist innsigelse mot planen. Innsigelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling mot å tillate området på Finstadbru anvendt til golfbane ble behandlet av fylkestinget i Akershus i møte 18. og 19.06.02. Fylkestinget vedtok å godkjenne reguleringsplanen med enkelte endringer i reguleringsbestemmelsene. Innsigelsen fra fylkesmannen ble derfor ikke tatt til følge.

Fylkeskommunen vektla bl.a. at den planlagte golfbanen vil gi arbeidsplasser og være en attraksjon for innbyggere og næringsliv. Det ble også lagt vekt på at golfbanen skal bygges og drives i regi av det lokale idrettslaget. En rimelig utbygging gjør at flest mulig vil ha anledning til å delta, noe som er i tråd med målsettingen i regionale retningslinjer for golfbaneutbygging i Akershus. Golfbanen får god tilgjengelighet, beliggende inntil to riksveier. Når det gjelder arealenes bonitet er det uenighet om kvaliteten. Ifølge kommunen er arealene de minst verdifulle på bruket, med middels og til dels under middels avlingsnivå. Det påpekes også at dersom landbruksmyndighetene hadde varslet de sterke motforestillingene tidligere i prosessen ville det antagelig vært mer realistisk å få vurdert andre lokaliseringer mer konkret. Kommunen har videre dokumentert at det er tilstrekkelige boligfelt i tettstedet og andre nærliggende arealer som eventuelt er velegnet som utbyggingsarealer i fremtiden. Golfbanen vil derfor ikke gi press på annet dyrket areal.

Fylkesmannen har gjennom sitt krav om oversendelse av saken til departementet blant annet vektlagt at en av hovedmålsetningene i golfrundskrivet er å unngå etablering av golfbaner på jordbruksarealer som ut fra klima og jordkvalitet er egnet til matkornproduksjon. Det vises også til St. meld nr. 19 (1999-2000) om norsk landbruk og matproduksjon, der det fremgår at arealer med jordsmonn og klima som gjør dem egnet til dyrking av matkorn er av nasjonal interesse og at det er en stor utfordring å hindre og redusere nedbygging av de mest produktive arealene. Det vises også til at lokaliseringen ikke er foretatt gjennom kommuneplanprosessen og at det i Aurskog-Høland finnes betydelige arealer med lavere kvalitet enn de arealer som inngår i reguleringsplanen.

Befaring og møte med kommunen ble avholdt 04.10.02. Representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, grunneier, golfklubben, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet var tilstede.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling av saken er det innhentet uttalelse fra Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet uttaler i brev av 18.12.2002 at behovet for en golfbane regionalt ikke representerer en samfunnsinteresse som tilsier at landbruksinteressene bør vike i dette tilfellet. En omdisponering av de aktuelle arealene til golfbane er ikke i tråd med jordvernpolitikken. Landbruksdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementet viser i hovedsak til de vurderinger som fylkestinget har lagt til grunn for sin avgjørelse i saken. Etter departementets vurdering skaper lokaliseringen ikke et press på nærliggende jordbruksarealer. Kommunen har dokumentert at det finnes tilstrekkelige planavklarte boligområder nær tettstedet. I tillegg viser kommunen til at det på nordsiden av golfbanen ligger en åsrygg med lavproduktiv skog med god utsikt og sol som eventuelt kan benyttes til fremtidig boligbygging. Golfbanen vil kunne gi positive ringvirkninger med hensyn til trivsel og vil kunne tiltrekke seg ny næringsvirksomhet. Det ligger ubenyttede næringsarealer i nærheten av banen. Nærheten til hovedstaden og god kollektivdekning vil også avlaste presset for golfarealer i hovedstadsområdet der arealbehovet for boliger og friluftsområder tilsier at det er vanskeligere å anlegge golfbaner. I og med at dette skal være en lavkostnadsbane med få inngrep for at folk flest skal kunne benytte tilbudet, er det også større grunn til å vektlegge plassering nær tettstedet, skole og riksveger med kollektivdekning. Også fylkestinget har spesielt vektlagt at klubben satser på en bane som enkelt skal kunne tilbakeføres til landbruksmessig drift.

Den vedtatte kommuneplanen inneholder imidlertid mangler som innebærer at planen ikke kan endelig stadfestes uten justeringer. Et reguleringsplankart og planbestemmelser utgjør samlet selve reguleringsplanen. Det følger av plan- og bygningsloven § 27-1 første ledd at planen skal være entydig. I denne saken er plankartet og bestemmelsene ikke i overensstemmelse, slik at rettsvirkningene av planen blir uklare. Flere feil er av en slik art at en kan risikere at kommunens intensjoner om arealbruken ikke blir fulgt opp fordi kart og bestemmelser ikke korresponderer. Det kartet som er presentert tilfredsstiller heller ikke lovens minstekrav til såkalt forenklet reguleringsplan jf pbl § 24, da det ikke er angitt grad av utnytting til de ulike byggeområder som er inkludert i planen. I eget vedlegg til dette brev følger en nærmere beskrivelse av formelle feil og vi viser til dette.

Når planen nå likevel skal gjennomgå andre plantekniske justeringer, kan det legges inn reguleringsbestemmelser som sikrer at ulike inngrep blir avgrenset i tråd med intensjonen om mulig tilbakeføring. Dette kan være begrensninger på størrelse på greenene, beplantning, antall, størrelse og dybde på sandbunkere, samt plassering av vanningsanlegg etc.

Etter en helhetlig vurdering finner departementet at lokaliseringen kan godkjennes. Planen må imidlertid justeres med hensyn til de formelle og juridiske forhold, og i tråd med golfklubbens intensjoner om at banen skal være enkel å tilbakeføre til landbruk. Når innsigelsen nå er avklart kan kommunen justere planen gjennom en ordinær planprosess jf pbl. kap. VII. Kommunen kan deretter egengodkjenne planen.

Vedtak

Miljøverndepartementet godkjenner at det kan anlegges 18 hulls golfbane på Finstadbru.

I medhold av § 27 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfestes imidlertid ikke reguleringsplanen i sin nåværende form.

Planen returneres for slike justeringer som fremgår av departementets brev. Planen kan deretter egengodkjennes av kommunen.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg 1

Vedlegg:
Notat vedrørende de planjuridiske forhold

Kopi med vedlegg:
Aurskog-Høland kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Landbruksdepartementet