Melhus kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel for nedre Melhus 2002-2005 (2013) (travbane - jordvern)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens hus
7468 Trondheim

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/1432- P/PSE

24.10.03

Ark:

Melhus kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel for nedre Melhus 2002-2005 (2013)

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 14. mai 2003.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag har innsigelse til et planlagt hestesportsenter med travbane ved Voll lager i kommune-planens arealdel for Nedre Melhus. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel for Nedre Melhus egengodkjent med rettsvirkning.

Miljøverndepartementet godkjenner at det åpnes for etablering av hestesportsenter med travbane ved Voll lager i Nedre Melhus. Departementet tar dermed ikke innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge. Det er et rikt og voksende hestemiljø i regionen, med mange positive ringvirkninger. Hestesportsenteret ved Voll lager vil være en god erstatning for nåværende travsportanlegg, som Gauldal travsportlag mister som følge av omlegging av E6 gjennom Melhus. Departementet mener det i den gitte situasjonen er forsvarlig å omdisponere jordbruksareal for å realisere travsportsenteret.

Bakgrunn for saken

Gauldal travsportlag har de siste 50 år hatt tilhold på Travøra i Nedre Melhus. Ny E6 gjennom Melhus gjør at travsportlaget ikke lenger kan benytte denne lokaliteten. Melhus kommune har vedtatt at nytt hestesportsenter kan etableres ved Voll. Det er oppgitt at Statens Vegvesen vil bidra økonomisk til bygging av ny travbane. Det forutsettes at detaljene avklares i regulerings­plan.

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag har i møte 23. oktober 2002 og 26. mars 2003 reist innsigelse til hestesportsenter/travbane ved Voll lager i kommuneplanens arealdel for Nedre Melhus. Innsigelsen er begrunnet ut i fra jordvernhensyn.

Melhus kommune vedtok i møte 19. november 2002 kommuneplanens arealdel 2002-2005 (2013) for Nedre Melhus. Innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret ble ikke imøtekommet. Melhus kommune argumenterer for at Gauldal travsportlag må få etablere seg ved Voll, etter at laget mister sitt nåværende anlegg som følge av omlegging av E6 gjennom Melhus. Det er gjennom planprosessen for kommuneplan for Nedre Melhus vurdert flere alternativer for relokalisering av hestesportsenter. Kommunen vektlegger at hestesport er en landbruksrelatert virksomhet, og at hest som sådan genererer mye næringsvirksomhet for yrkesutøvere i landbruket. I Melhus er det stor aktivitet innenfor hestesporten, og kommunen ser at hest er en viktig inngangsport for mange positive aktiviteter. Hesteholdet er et kontaktpunkt mellom landbruksnæringen og den øvrige del av befolkningen. Kommunen anfører også at areal som er omdisponert til luftegårder og travbane lett kan tilbakeføres til produksjonsareal dersom det blir nødvendig

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt brev til departementet av 14. mai 2003 unnlatt å gi noen tilråding til departementet i saken. Det framgår dog at fylkesmannen har stor forståelse for den vanskelig situasjonen som travselskapet har kommet opp i, og at han mener det bør kunne være mulig å komme fram til en løsning ved å utrede alternative lokaliseringer som ikke i så stor grad kommer i konflikt med jordvernet. Fylkesmannen peker også på at de funksjoner hestesportsenteret skal utøve ligger nær opp til jordbruksrelaterte aktiviteter.

Mekling i saken ble avholdt 3. mai 2003, uten at partene kom til enighet. Saken ble vedtatt oversendt til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse

Landbruksdepartementet(LD) har i brev av 2. oktober 2003 til Miljøverndeparte-mentet tilrådd at innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag tas til følge. LD ser behovet travlaget og Nedre Melhus har for en travbane, men er ikke enig med kommunen i at en lokalisering på Voll er en god løsning. LD påpeker at arealet som ønskes omdisponert er egnet for matproduksjon, og at det er viktig med en restriktiv holdning til omdisponering av slike områder. Landbruksdepartementet vurderer hensynet til jordvernet som tungveiende.

LD støtter kommunen og travlaget i at hestenæringen er en viktig tilleggsnæring for landbruket, og at den allsidigheten som preger hestens bruksområde er viktig. I tillegg til næringsaspektet i hesteholdet, er hesten bl.a. også en fritidssyssel og en innfallsport til grønn omsorg og rehabilitering. Den blir dermed et viktig bindeledd mellom landbruket og andre næringer.

Befaring med representanter fra Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret og kommunen ble gjennomført 30. juni 2003.

Miljøverndepartementets vurdering

Saken gjelder etablering av travbane/hestesportsenter ved Voll i Nedre Melhus.

Landbruksinteressene i området vil bli påvirket av en slik etablering ved at et jordbruksareal på ca 80 daa omdisponeres. Et sentralt spørsmål er om landbruks-interessene i området er av så viktig regional eller nasjonal karakter at kommunens planvedtak bør overprøves.

Gauldal travsportlag har i dag en travbane i Nedre Melhus. Ny E6-trasé gjennom kommunen beslaglegger imidlertid arealer på den nåværende banen, slik at travlaget må flytte. Det er bred enighet om behovet for ny travbane. Statens Vegvesen vil langt på vei finansiere etableringen av erstatningsbane for banen på Travøra som har gått tapt.

Det har vært utført en rekke vurderinger av ulike alternativ for plassering av ny travbane. Kommunen har imidlertid ikke klart å komme frem til et alternativ som ikke er i konflikt med viktige landbruksinteresser.

Da Forsvaret solgte sine gamle lagerbygninger på Voll, ble disse vurdert av kommunen og travsportlaget som meget gunstige til staller og øvrig bygningsmasse på et nytt hestesportssenter. Travbanen er planlagt etablert på jordbruksarealene som grenser til eiendommen Voll lager.

Sett i sammenheng med de positive ringvirkninger og den sterke posisjonen hestenæringen har i kommunen og regionen ser Miljøverndepartementet det som viktig at trav- og hestesportmiljøet raskt kan gjenoppta sin virksomhet. Det er viktig at disse positive ringvirkninger som hestenæringen og hestehold medfører for hele regionen kan videreføres, det være seg innen landbruket selv og i skjæringspunktet mot andre sektorer som omsorg, skole og helse.

Etter en samlet vurdering mener departementet at det i denne saken kan aksepteres at ca. 80 daa dyrket mark omdisponeres til hestesportsenter. Departementet har kommet til at etablering av hestesportsenter med travbane ved Voll ikke berører viktige regionale eller nasjonale interesser på en slik måte at det er grunnlag for å sette kommunestyrets planvedtak til side. Arealdisponeringen er ikke irreversibel og arealet kan om nødvendig tilbakeføres til jordbruksproduksjon.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Melhus kommunestyres vedtak i møte den 19. november 2002 om kommuneplanens arealdel 2002-2005 (2013) for Nedre Melhus.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:
Saksdokumentene
Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi:
Melhus kommune

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Landbruksdepartementet