Nærøy kommune - reguleringsplan for Hundhammerfjellet vindmøllepark (reindrift)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Kommunal- og familieavdelingen
7734 Steinkjær

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/1107

2003/165- P/JFi

13.03.03

Nærøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Hundhammerfjellet vindmøllepark

Vi viser til oversendelse av 3. oktober 2002 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøvern-departementet til avgjørelse. Bakgrunnen er at reindriftsforvaltningen i Nordland ved Områdestyret har fremmet innsigelse til reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet med at dersom vindmølleparken etableres, vil den oppta sentrale delen av beitelandet på Abelværhalvøya. Områdene vest, nord og sør for parken blir, etter Områdestyrets vurdering, dermed så begrenset at det vil være vanskelig å bruke dem til beite.

Miljøverndepartementet finner å kunne stadfeste nevnte plan. Innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Nordland v/Områdestyret tas ikke til følge. Departementet legger til grunn at det er en målsetning å etablere 3 TWh vindkraft i Norge innen 2010. Samtidig er det et ønske at etableringen av vindkraft skal bidra til kompetanse- og næringsutvikling. Den planlagte vindmølleparken vil være et viktig bidrag for å nå målsetningen om etablering av vindkraft, og inngår samtidig i et prosjekt for å utvikle vindmøller tilpasset norske værforhold. Konsekvensutredningen for tiltaket viser at området på grunn av vanskelig tilgjengelighet og vanskelige driftsforhold kun i begrenset grad har vært benyttet til vinterbeite.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen for vindmølleparken på Hundhammerfjellet, med tilhørende adkomstveger og transformatorstasjoner, er fremmet som privat reguleringsplan. Planen omfatter 15 stk. vindturbiner á 3 MW eller 17 vindturbiner á 2 MW. I tillegg vil planområdet inkludere området for en tidligere oppført vindmølle, samt området for en 3 MW vindmølle under oppføring. Det samlede antall vindmøller innenfor regulerings­området vil dermed bli 17 eller 19.

Arealbruken er ikke i samsvar med gjeldende arealdel til kommuneplanen, hvor arealet er avsatt som LNF-område med bygge- og delingsforbud. I forslag til ny arealdel til kommuneplanen, som har vært ute til offentlig ettersyn, er området foreslått disponert til byggeområde.

Områdestyret i Nordland vedtok i møte 6. mai 2002 å fremme innsigelse til regulerings­planen for vindmølleparken på Hundhammerfjellet. Innsigelsen begrunnes med at parken vil dele opp Abelværhalvøya, hvor den er tenkt lokalisert, og oppta den sentrale delen av beitelandet. Områdene lenger vest, nord og sør for parken blir så begrenset at det vil være vanskelig å bruke dem. Det vises videre til at reindriftens vinterbeite­ressurser i distriktet krever en oppdeling og rotasjon mellom de områder som brukes. Dette skyldes at vinterbeitene er oppdelt i mindre 'lommer' som må beites ulikt fra år til år. Derfor kan det gå flere år mellom hver gang det er vinterbeite på Abelvær­halvøya. Ut fra lavens tilstand i det aktuelle området, legger Områdestyret til grunn at laven har vært beitet innenfor en tidsramme på rundt 10 år. Det påpekes også at vinterbeitet er minimumsfaktoren i reindriften, og bestemmer hvor mye rein et distrikt kan ha.

Fylkesmannen påpeker i sitt oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet at saken berører to viktige nasjonale interesser, reindrift og vindkraft, og at det er vektige argumenter på begge sider. Fylkesmannen har valgt å ikke gi noen tilrådning i saken.

Befaring ble gjennomført 28.11.2002, sammen med Olje- og energidepartementet som behandler klagen på Norges vassdrags- og energidirektorats konsesjonsvedtak av 17. juli 2002. Til stede var representanter for Reindriftsforvaltningen i Nordland, Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkes­mannen i Nord-Trøndelag, Olje- og energidepartementet, Landbruks­departementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet som i brev av 20. desember 2002 anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge. Departementet vurderer en utbygging på Hundhammerfjellet til å være et viktig ledd i å nå nasjonale mål om fornybar energi, og at satsingen på fornybare energikilder er avgjørende for å fremme en bærekraftig utvikling. I tillegg påpekes at det er et mål at satsingen skal føre til verdiskapning gjennom utvikling og salg av teknisk utstyr, kunnskapstjenester og entreprenørvirksomhet. Landbruks­departementet tviler ikke på at utbygging av vindmølleparken vil kunne få negative konsekvenser for reindriften, men de berørte reindriftsinteressene er ikke store nok til at de bør gå foran i denne saken.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet mener det i denne saken er to viktige nasjonale målsetninger som står mot hverandre – henholdsvis satsing på vindkraft og ivaretakelse av reinbeiteinteresser og reindriftens arealer.

Utbygging av vindkraft og andre fornybare energikilder er nødvendige tiltak for å fremme en mer bærekraftig utvikling. Det ble i Stortingsmelding 29 (1998-99) Om energipolitikken vedtatt at det skal bygges ut 3 TWh vindkraft i Norge innen 2010. Økt produksjon av energi fra vindkraft og andre nye fornybare energikilder er viktig for å fremme en bærekraftig utvikling. Samtidig er det understreket at det er ønskelig at satsingen bidrar til verdiskapning innen bl.a. produksjon og salg av teknologisk utstyr. Målsettingen om utbygging av vindkraft er gjentatt i Sem-erklæringen.

I Stortingsmelding nr. 33 (2001-2002) Tilleggsmelding om norsk samepolitikk påpekes det at reindrift er en svært arealavhengig næring, både på grunn av marginale beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flytteveier mellom dem. Videre understrekes det at inngrep og forstyrrelser innenfor reinbeiteområdene har akselerert de siste tiårene. Dette har ført til varig reduksjon av arealer som reindriften har til rådighet, og til økte forstyrrelser for reinflokkene. Det understrekes at det er behov for å styrke vernet av reindriftens arealer, og da særlig de arealene som er av avgjørende betydning for en bærekraftig reindrift.

Miljøverndepartementet legger til grunn at området der vindmølleparken er tenkt etablert vil kunne gå tapt som beiteområde. Samtidig vil etablering av vindmølleparken kunne gjøre områder syd, nord og vest for parkområdet på Abelværhalvøya vanskelig tilgjengelig for reinen, jf. konsekvensutredningen for tiltaket med tilhørende rapport om konsekvenser for reindriften. Departementet har imidlertid notert seg at det av konsekvensutredningen fremgår at mange inngrep, begrenset areal og vanskelig tilgjengelighet har bidratt til at området har vært lite nyttet til beite de senere år.

For at målsettingen om 3 TWh vindkraft innen 2010 skal nås, er det viktig at det bygges vindmølleparker på lokaliteter med gode vindforhold og god tilgjengelighet til nødvendig infrastruktur. Abelværhalvøya er av tiltakshaver vurdert som et slikt område. Samtidig er det ønskelig med utvikling av norsk kompetanse og norsk verdiskapning i tilknytning til utvikling og etablering av vindmøller. Vindmøllene som er tenkt brukt på Abelværhalvøya utvikles gjennom et prosjekt der Nord-Trøndelag energiverk deltar. Prosjektet bidrar til kompetanseoppbygging og teknologiutvikling, og har et betydelig sysselsettingspotensial.

Etter en samlet vurdering er Miljøverndepartementet kommet til at fordelene ved etableringen av vindmølleparken på Abelværhalvøya er større enn de negative konsekvensene for reindriftsinteressene. Det er derfor ikke grunnlag for å ta innsigelsen til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Nærøy kommunestyres vedtak i møte 07.08.2002 om reguleringsplan for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk sin vindmøllepark på Hundhammerfjellet.

Det stadfestede plankartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Nærøy kommune
Reindriftsforvaltningen ved Områdestyret i Nordland
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet