Stange kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel, golfbane på Atlungstad (jordvern)

Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 HAMAR

Deres ref

Vår ref

Dato

02/3032

2002/3767- P/EGU

11.04.03

Stange kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel, golfbane på Atlungstad

Det vises til fylkesmannens brev av 15. november 2002.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi det foreligger innsigelser fra fylkeslandbruksstyret i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark v/miljøvernavdelingen mot at kommunen har båndlagt jordbruksarealer på Atlungstad for regulering til golfbane.

Departementet godkjenneratområdet på Atlungstad båndlegges til golfformål i kommuneplanens arealdel for Stange kommune. Departementet mener det er viktige samfunnsinteresser som taler for etablering av en fullverdig golfbane i Hamarregionen. Miljøverndepartementet viser til det regionale samarbeidet om utredning av alternative lokaliseringer av golfbane i Hamarregionen, og har etter en samlet vurdering kommet til at det er grunnlag for å godkjenne areal til regulering av golfbane på Atlungstad. Innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret og Fylkemannen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken
Kommuneplanens arealdel 1997-2008 ble behandlet av Stange kommunestyre i møte den 28.oktober 1998. Med unntak av åtte klart avgrensede områder ble planen egengodkjent. Ett av områdene var foreslått båndlagt i påvente av regulering for golfbane på Atlungstad. Denne saken er avgrenset til dette området på Atlungstad.

Stange kommunestyre vedtok i møte 21.august 2002 å båndlegge et område på Atlungstad for regulering til golfbane. Det er utarbeidet konsekvensutredning for prosjektet. I tillegg har en interkommunal arbeidsgruppe (med deltakere fra Stange kommune, Hamar kommune, Løten kommune, Ringsaker kommune, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og Statens vegvesen) utarbeidet en utredning av alternative lokaliseringer for golfbane i Hamar-regionen. Det er vurdert 5 alternativer i Stange kommune og 4 alternativer i Hamar kommune. I utredningen er det ikke gitt noen anbefaling om valg av alternativ.

Kommunens oppfatning er at utredningen viser at ethvert alternativ som er bynært og attraktivt for golfformål, vil være konfliktfylt. Det legges vekt på at en golfbane i Hamarregionen skal være en katalysator for bosetting, næringsutvikling, rekreasjon og turisme. Ut fra dette mener kommunen at en 18-hulls bane på Atlungstad vil være det beste alternativet.

Innsigelsene er begrunnet med hensynet til jordvern ettersom den valgte lokaliseringen vil føre til at høyproduktivt matkornareal tas i bruk til annet formål. Det vises til jordvernpolitikk nedfelt i bl.a. St meld nr 29 (1996-1997) Om regional planlegging og arealpolitikk, St meld nr 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matvareproduksjon og Rundskriv T-2/2001 Om arealplanlegging og golfbaner. Fylkesmannens miljøvernavdeling viser også til at sikring av dyrket mark er et av de strategiske innsatsområdene for å oppnå bærekraftig miljø- og arealforvaltning i henhold til fylkesplanen for Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark anbefaler i sitt oversendelsesbrev av 15.november 2002 til departementet at innsigelsene tas til følge. Selv om et golfanlegg på Atlungstad vil kunne bli en attraktiv bane som vil tiltrekke spillere fra større deler av Østlandet, mener fylkesmannen at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å beslaglegge høyproduktive matkornarealer av nasjonal verdi. Fylkesmannen mener at de inngrepene etablering av en golfbane vil føre til, innebærer at en tilbakeføring til høyproduktivt matkornareal må anses som lite aktuelt. Det er etter fylkesmannens oppfatning mulig å finne arealer med mindre produktiv jord som er egnet til golfanlegg i Hamarregionen.

Hedmark fylkeskommune har også uttalt seg til saken i brev av 12.november 2002. Den påpeker at det i forbindelse med konsekvensutredningen ble funnet spor etter automatisk freda kulturminner flere steder innenfor planområdet. Før eventuell utbygging av golfbanen må det derfor gjennomføres ytterligere undersøkelser i deler av området for å avgrense funnene og utrede deres karakter.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte 04.juni 2002. Det uttalte at det er prinsipielt sterkt betenkelig å beslaglegge noe av den beste landbruksjorda i landet til golfbane. På grunn av de sterke samfunnsinteressene for en golfbaneetablering på Atlungstad, ville utvalget imidlertid ikke motsette seg kommunens planforslag.

Befaring og møte i kommunen ble avholdt 25.februar 2003 med representanter fra grunneier, golfinteressene, Natur og ungdom, kommunen, fylkeskommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Riksantikvaren, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Landbruksdepartementet uttaler i brev av 02.april 2003 at planområdet er en del av et stort sammenhengende landbruksområde som er meget godt egnet til å dyrke matkorn. Det vises til at arealene ligger i kambrosilurbeltet og derfor representerer noe av den mest næringsrike jorda i landet. Departementet påpeker at arealene er av høyest nasjonal verdi og bør derfor forbeholdes landbruk, og vernes så langt som mulig mot nedbygging og omdisponering. Det anbefales at innsigelsene tas til følge.

Riksantikvaren uttaler i brev av 04.april 2003 at etablering av en golfbane på Atlungstad vil komme i konflikt med landskap, kulturmiljø og kulturminner av regional og nasjonal verdi. Det vises til at Atlungstad brenneri, som er lokalisert inntil den foreslåtte golfbanen, er ett av to brennerier som er med i Riksantikvarens "Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner". Dersom golfbanen godkjennes ber Riksantikvaren om at kulturminnevernet kommer tidlig inn i reguleringsplanprosessen for å ivareta hensynet til brenneriet.

Direktoratet for naturforvaltning uttaler i brev av 04.april 2003 at de har vurdert tiltakets direkte virkninger i forhold til miljøvernets sektorinteresser, og at de ikke har merknader til at kommunens vedtak opprettholdes.

Miljøverndepartementets vurderinger
I arealpolitikken er det nødvendig å vurdere sektorinteressene opp mot hva som gir den beste helhetlige løsningen ut fra en bred samfunnsmessig vurdering. Kommunene har en viktig og vanskelig oppgave gjennom kommuneplanarbeidet å få til en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet som ivaretar både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn.

Miljøverndepartementet ser positivt på at kommunen har fått i stand en interkommunal utredning av alternative lokaliseringer av golfbane i Hamarregionen. Uttalelsene fra landbruksmyndighetene viser at etablering av en golfbane på Atlungstad må avveies mot viktige jordvernhensyn. Samtidig er departementet enig i kommunens vurdering av at det er vanskelig å finne banealternativer som tilfredstiller kravene til en god golfbanelokalisering, og samtidig ikke har høy konfliktgrad med viktige arealbruksinteresser. Det framheves av kommunen og utbygger at en golfbane på Atlungstad vil være optimalt rent sportslig og at det vil bli en kvalitetsbane som vil kunne hevde seg både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Departementet legger i denne saken avgjørende vekt på de vurderinger Stange kommunestyre har foretatt og at Hedmark fylkeskommune ved fylkesutvalget etter en helhetlig vurdering ikke har motsatt seg etablering av golfbane på Atlungstad. Det legges til grunn at etableringen av et golfanlegg med høy kvalitet vil få positive ringvirkninger for næringslivet i regionen, blant annet i forbindelse med rekruttering av nøkkelpersonell og etablering av nye bedrifter.

Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det er grunnlag for å godkjenne arealet båndlagt for regulering til golfbane på Atlungstad. Det forusettes at både kulturminne- og landbruksmyndighetene trekkes tidlig med i reguleringsplanprosessen. Hensikten med dette er å sikre at detaljløsningene i størst mulig grad tar hensyn til det verneverdige brenneriet, og muligheten for tilbakeføring av arealene til jordbruk dersom golfaktiviteten skulle opphøre. Kommunen bør i det videre planarbeidet vurdere å ta inn reguleringsbestemmelser som i nødvendig grad sikrer disse hensyn. Det vil videre være viktig å få til en utforming av spillearealene som minimaliserer inngrepene i jordsmonnet, og en utforming av " roughen" som er tilpasset jordbruksarealenes topografi.

Vedtak

I medhold av § 20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Stange kommunestyres vedtak i møte den 21. august 2002 om kommuneplanens arealdel – golfbane på Atlungstad.

Kommuneplanens arealdel forøvrig ble behandlet samlet og delvis egengodkjent av Stange kommunestyre i møte den 28.oktober 1998.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg:
Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi:
Stange kommune
Hedmark fylkeskommune
Hedmark fylkeslandbruksstyre
Riksantikvaren
Direktoratet for naturforvaltning
Landbruksdepartementet