Svar på spørsmål nr. 104 om nødvergeparagrafen

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 104 om nødvergeparagrafen

Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

4. november 2005 ble det i Frostating lagmannsrett avsagt dom over to bjørnejegere for fellingen av Arvaslibinna i 2003. I Soria Moria-erklæringen er det nedfelt at "nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep", noe dommen viser behovet for. Når vil Regjeringen legge frem denne lovendringen for revidering i Stortinget, slik at den kan bli i tråd med det stortingsflertallet ønsker?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 104 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tord Lien, oversendt fra Stortingets presidentskap 8. november 2005.

I flertallsregjeringens erklæring står det at nødvergeparagrafen i viltloven skal presiseres for å klargjøre dyreeierens rett til å beskytte husdyr og hunder mot angrep. Videre følger det av Innst. S. nr 174 at Stortinget ba departementet om å utrede spørsmålet om hund og nødvergerett.

Jeg tar sikte på å foreta en presisering for å klargjøre dyreeiers rett til å beskytte bufe i forbindelse med arbeidet med ny naturmangfoldlov. Dette er en følge av at departementet vurderer å overføre bestemmelsen om nødvergerett i viltloven § 11 til naturmangfoldloven. Departementet er allerede i gang med en utredning av spørsmålet om hund og nødvergerett i tråd med regjeringserklæringen og Stortingets innstilling.

Med hilsen

Helen Bjørnøy