Svar på spørsmål nr. 181 om lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

Skriftlig spørsmål fra representanten Tord Lien (FrP)

Svar på spørsmål nr. 181 om lokal forvaltning av motorferdsel i utmark

Skriftlig spørsmål fra representanten Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

I Soria-Moria erklæringen står det at regjeringen ønsker å føre en restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel i utmark, og at prøveordningen med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark skal evalueres før en gjør endringer i lovverket. Hvordan vil Regjeringen følge opp dette og hvilken fremdrift ser Regjeringen for seg i lovarbeidet?

Statsrådens svar:

Jeg viser til brev av 28. november 2005 med oversendelse av spørsmål fra representanten Tord Lien.

Som kjent har det vært gjennomført et forsøk med planstyrt motorferdselforvaltning i åtte kommuner for å klarlegge hvorvidt formålet med motorferdselloven kan oppfylles bedre ved å kople praktiseringen nærmere opp til lokale planvedtak og planprosesser etter plan- og bygningsloven. Forsøket er nå avsluttet og Norsk institutt for naturforskning har framlagt sin evalueringsrapport.

Materialet fra evalueringen går inn som grunnlag for Motorferdsel og samfunn (MoSa) som startet opp ettersommeren 2005. Dette prosjektet skal gjennomgå det som finnes av kunnskap og erfaringsmateriale om motorferdsel i vid forstand og ved hjelp av en rådgivende gruppe forsøke å drøfte seg fram til et mest mulig felles ståsted for framtidig motorferdselpolitikk. Prosjektet drives av Norsk institutt for by - og regionforskning etter oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning. Prosjektet skal avsluttes og en rapport skal framlegges sommeren 2006. Når denne rapporten foreligger vil jeg vurdere om det er behov for endringer i dagens motorferdselregelverk.

Denne regjering ønsker å føre en restriktiv politikk i forhold til motorisert ferdsel i utmark. Dersom det blant annet med bakgrunn i MoSa-prosjektet viser seg å være behov for lovendring – for eksempel for å redusere omfanget av barmarkskjøring – vil et slikt forslag tidligst bli fremmet for Stortinget vårsesjonen 2007.

Med hilsen

Helen Bjørnøy