Svar på spørsmål nr. 61 om midlertidig vern av Paulus plass 4

Svar på spørsmål nr. 61. Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen

Svar på spørsmål nr. 61 om midlertidig vern av Paulus plass 4

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen:

Eieren av en bygård i Oslo sliter med byråkratiet i forbindelse med midlertidig vern av bygården, som er under rehabilitering. Eier må forholde seg til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet, etter at saken er oversendt dit. Miljøverndepartementet har avslått anmodninger om møte om saken fra både eier og Huseiernes Landsforbund. Det er ikke i tråd med føringene fra Stortinget i forbindelse med kulturminnemeldingen. Vil statsråden bidra til at saken kan få en akseptabel løsning og omgjøre avslaget om møter?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 61 fra representanten Ketil Solvik-Olsen.

Paulus plass 4 ligger innenfor et område som er foreslått fredet som kulturmiljø etter kultur-minneloven § 20, ”Birkelunden kulturmiljø”. Forslag til kulturmiljøfredninger foreberedes av Riksantikvaren som oversender saken til Miljøverndepartementet når denne er ferdig utredet. Vedtak om kulturmiljøfredning fattes av Kongen i statsråd. Fredningssaken er ikke oversendt departementet. Jeg kan derfor ikke gå inn i en konkret vurdering av de forhold som er tatt opp i spørsmålet eller kommentere disse på annen måte. Etter at saken er mottatt vil departementet på vanlig måte vurdere sakens opplysning og behandling i forhold til de krav loven stiller.

Paulus plass 4 ble midlertidig fredet 9. november 2001 for å hindre loftsutbygging i strid med intensjonene i fredningen. Miljøverndepartementet har behandlet klage vedrørende den midlertidige fredningen. Vedtaket ble opprettholdt i departementets vedtak av 5. oktober 2005. Departementet har også til behandling klage vedrørende dispensasjon fra fredningen på samme eiendom. Både Riksantikvaren og departementet har hatt omfattende kontakt med eier i forbindelse med forberedelse og behandling av de to klagesakene. Det er avholdt befaring av eiendommen der både eier og representant for Huseiernes Landsforbund deltok. Klage på den midlertidige fredningen er forsvarlig utredet og behandlet i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Departementet har under sluttbehandling klage på vedtak om å nekte dispensasjon fra den midlertidige fredningen. Jeg vil derfor ikke kommentere behandlingen av denne saken nærmere nå. Behov for møte vil bli vurdert som ledd i behandlingen av saken.

Med hilsen

Helen Bjørnøy