Svar på spørsmål nr. 98 om statens eiendommer på Huk

Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar på spørsmål nr. 98 om statens eiendommer på Huk

Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Det er et generelt ønske om å sikre allmennheten adgang til strandsonen. Regjeringen ønsker derfor å kjøpe en strandeiendom på Huk i Oslo for 30 mill. kr. Samtidig eier staten allerede en 500 meter lang strandeiendom rett i nærheten, men området blir lite brukt. Ifølge naboer har strandområdet forfalt siden staten overtok i 1966, og gror nå igjen med kratt og stein. Har statsråden vurdert om opprusting av denne stranden kunne gitt Oslos badeglade bedre tilgang til strandsonen fremfor oppkjøpet på Huk?

Statsrådens svar:

Jeg viser til brev av 7. november 2005 med oversendelse av spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen.

Tilgang til strandsonen for allmennheten er en stor utfordring i pressområder langs Oslofjorden og Sørlandet, der offentlig tilgjengelige strandområder er et vesentlig knapphetsgode. Derfor er det viktig at eiendommer som er godt egnet for friluftsformål, kan sikres og åpnes for allmennheten.

Regjeringen har av den grunn i St.prp. nr 4 (2005-2006) foreslått at staten erverver eiendommen Schiøttsvei 8 på Bygdøy i Oslo.

Strandområdene langs vestsiden av Bygdøy er også tilgjengelige for allmennheten. Områdene strekker seg fra bebyggelsen ved Huk, forbi Paradisbukta og opp til tidligere Bygdø Sjøbad, en strekning på ca 1,5 km. Bortsett fra Paradisbukta består disse strandområdene for det meste av svaberg.

Fra 1. januar 2004 ble disposisjonsretten og forvalteransvaret for denne del av Bygdø Kongsgård overlatt fra H.M. Kongen til Staten. Statsbygg har fra samme tidspunkt forvaltet området, og er godt i gang med å oppgradere området innenfor de midler de har til rådighet. Blant annet er det i Paradisbukta skiftet sand, satt ut toaletter, badeflåte og badetrapp, samt lagt ferskvann til dusjer, drikkefontene og tappevann. For øvrig er det organisert renhold av hele strekningen gjennom hele året, med hovedvekt på sommeren. Sittebenker er reparert, trapper og gangbroer er satt opp og gamle betong- og jernrester er fjernet for å lette tilgangen langs strandkanten.

Strandområdene langs vestsiden av Bygdøy er mye brukt av allmennheten; det gjelder både svabergene og den oppgraderte sandstranden ved Paradisbukta. På fine sommerdager er det like tett med folk i dette området som på badestrendene på Huk.

Strandområdet ved Paradisbukta kan bli enda mer attraktivt ved ytterligere tiltak. Dette endrer ikke det faktum at offentlig tilgjengelige strandområder er et vesentlig knapphetsgode i hovedstadsområdet. Erverv av eiendommen Schiøttsvei 8 vil sikre et attraktivt friareal for allmennheten og bidra til et enda bedre tilbud til befolkningen i Oslo.

Med hilsen

Helen Bjørnøy